Strom reformácie v Maškovej

CZ ECAV Mašková (NOS) mal 31. októbra 2017 milú slávnosť. Najskôr sme si v chráme Božom pripomenuli 500. výročie reformácie duchovným a hudobným programom a potom zasadili Strom reformácie.

Služby Božie sprevádzala spevom a hrou piesní sestra kantorka Radka Kajbová. Po kázni s odkazom reformácie odznela skladba od J. S. Bacha a v duchovnom programe o Martinovi Lutherovi vystúpili sestry zo Spoločenstva evanjelických žien a presbyterstva Zlatica Antalová, Želmíra Vargová, Zuzana Krajčiová spoločne s domácim bratom farárom Dušanom Chovancom.

Po službách Božích sa celé spoločenstvo presunulo pred chrám Boží, kde spoločne s bratom farárom a s pani starostkou Bronislavou Brablecovou zasadili Strom reformácie - jedľu bielu, ktorý dostal v našej ECAV na Slovensku poradové číslo 234. Tento strom venovala sestra Zuzana Chovancová zo Zvolena.

K sadeniu stromu reformácie sa pridalo presbyterstvo CZ ako aj členovia CZ Mašková. Každému účastníkovi služieb Božích brat farár venoval sviečku reformácie, ktorú si mohli zapáliť pri zvonení zvonov na veži ku výročiu reformácie o 13.00 hod., alebo pri inej príležitosti, keď si budú doma pripomínať 500 rokov od reformácie a svoju vieru.

Ďakujeme Pánu Bohu za to, že sme sa mohli dožiť tejto významnej udalosti, ktorá nás ešte viac upevnila vo viere, v láske a nádeji.

Dušan Chovanec, námestný farár CZ Mašková | 9.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart