Strom reformácie v Hontianskych Moravciach

V CZ ECAV Hontianske Moravce sa 11. júna 2017 na sviatok Svätej Trojice konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 185. výročia úmrtia básnika, prekladateľa, evanjelického kňaza a seniora Bohuslava Tablica. Po nich bol zasadený Strom reformácie.

Slávnostným kazateľom bol vznešený brat konsenior Miroslav Dubek. Za základ zvesti Božieho slova vybral text z Izaiáša 6, 1 − 8, ktorý hovorí o povolaní proroka. Brat konsenior vyzdvihol neobyčajný zážitok z blízkosti. Blízkosť Božia privádza do úzkosti, pretože odkrýva hriechy. Avšak bez tohto uvedomenia si vlastnej hriešnosti nemôžeme spoznať a prijať milosť. Takto očistení potom máme aj my nasledovať príklad B. Tablica, ktorý podľa vzoru proroka tiež odpovedal na Božie volanie: „Tu som ja, pošli mňa!“ a v Hontianskych Moravciach verne konal kňazskú službu 27 rokov.

Počas služieb Božích vystúpil aj zborový spevokol. Pani učiteľky zarecitovali báseň a priblížili život a dielo Bohuslava Tablica.

Po službách Božích sa veriaci zhromaždili pri hrobe Bohuslava Tablica, ktorý sa nachádza pri kostole. Po modlitbe brata farára administrátora Dušana Hučku brat konsenior položil na hrob veniec. Spomienkový akt všetci spoločne zavŕšili zaspievaním piesne Kto za pravdu horí.

Následne sa zhromaždenie veriacich odobralo k sadeniu stromu reformácie, ktorému bolo priradené poradové číslo 179. Brat konsenior pri tejto príležitosti upozornil, že 500. výročie reformácie nerobíme kvôli stromom, ale kvôli odkazu reformácie, ktorý je dôležitý pre našu prítomnosť. To, aký dosah bude mať prítomnosť na našu budúcnosť, závisí od toho, ako tento odkaz prijmeme. Ďalej povzbudil bratov a sestry, aby sa nebáli hľadať a milovať pravdu a spravodlivosť. Brat konsenior napokon poprial domácim viery, aby − tak ako tento strom zasadený do zeme − aj oni boli pevne zakorenení v Božom slove.

Ján Tóth, zborový kaplán, CZ ECAV Hontianske Moravce | 7.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart