Konferencia 500 v AOS v Lipt. Mikuláši

Pod symbolom Lutherovej ruže sa 24. apríla 2017 v Akadémii ozbrojených síl konala konferencia pri príležitosti 500. výročia reformácie. S prednáškami na nej vystúpili aj bratia biskupi Miloš Klátik a Slavomír Sabol.

Záštitu nad konferenciou prevzal rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., a organizáciu zabezpečoval kpt. Mgr. Viktor Sabo, dekan EPS pre duchovnú službu školy.

Na konferencii sa zúčastnili a vystúpili významní predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, duchovní ozbrojených zložiek SR, HaZZ, zástupcovia AOS a evanjelickej obce mesta.

V úvodnej prednáške „500 rokov reformácie na území dnešného Slovenska“ doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV a predseda ERC na Slovensku, prezentoval podstatu reformácie, jej prínos pre „národnú angažovanosť“ , kultúrny rozvoj, etiku a osvetu ľudu, ktorou reformácia reagovala na stredovek. Biskup Klátik načrtol historický vývoj reformácie v Uhorsku, zameral sa na územie Slovenska, kde prvé záznamy o reformácii sú známe už z r. 1577 (Bardejov). V historickom kontexte reformácie venoval časť prednášky protireformácii a jej dopadom na evanjelikov. Zaoberal sa obrodením, jeho významnými osobnosťami (J. M. Hurban) a učenými spoločnosťami až po vytvorenie ECAV na Slovensku.

Ďalší prednášajúci kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP., dekan Ordinariátu AOS, sa zaoberal spoluprácou katolíckych a evanjelických vojenských duchovných v poľných podmienkach v rokoch 1941-1945. V prednáške okrem iného uviedol, že spolupráca vojenských kaplánov oboch najpočetnejších kresťanských vierovyznaní bola aktívna, spájali ich reálie vojny, láska k človeku, konfrontácia so skutočnosťou smrti. Konštatuje, že ich spolupráca či ľudská blízkosť ešte neniesli prívlastok „ekumenická“ v odbornom teologickom zmysle, ale v pravom slova zmysle títo vojenskí duchovní už prakticky ekumenizmus žili.

V ďalšej prezentácii s názvom „Dr. Martin Luther a vojna“ vychádzal Mgr. Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup VD ECAV na Slovensku, z prameňov, z ktorých vyvierali Lutherove postoje k vojne.

Poslednú prednášku na tému „Etika silových zložiek v učení Dr. Martina Luthera“ predniesol plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR, ktorý poukázal na pozitívny vzťah náboženstva k povolaniu vojaka.

Súčasťou Konferencie 500 boli slávnostné služby Božie v kaplnke AOS, výstava vyšívaných gobelínov s tematikou reformácie a výstava o histórii ECAV na Slovensku na paneloch pred aulou.

Pri príležitosti konania Konferencie 500 odovzdal plk. Bodolló kpt. Mgr. Viktorovi Sabovi, dekanovi EPS, vojenskému farárovi AOS, vojenský kríž „Za vernosť OS SR III. stupňa“, ktorý mu udelil náčelník GŠ OS SR. Udelené boli aj pamätné medaily a plakety rektora Akadémie ozbrojených síl ôsmim duchovným predstaviteľom ECAV na Slovensku a mužskej speváckej skupine FS Kriváň z Východnej za spoluprácu s AOS pri kultúrno-duchovných aktivitách.

Zdroj: www.ustreps.sk , 2. 5. 2017

hg, www.ustreps.sk | 11.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart