8. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie v Poprade

V Poprade sa na 5. pôstnu nedeľu 2. apríla 2017 zišli evanjelici z cirkevných zborov Tatranského seniorátu na seniorálnom stretnutí k 500. výročiu reformácie. Bolo to v poradí ôsme seniorálne stretnutie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“.

Klasicistický evanjelický chrám Boží stojí v Poprade na hlavnom námestí. Nad vstupom do kostola sa skvie zlatými písmenami zvýraznené slovo DEO a z nápisu na kostole sa dozvedáme, že ho postavili evanjelici v roku 1834.

Chrám Boží bol na pašiových službách Božích zaplnený do posledného miesta. Chrámové zhromaždenie vrátane vzácnych hostí privítal domáci zborový farár Libor Bednár. Úvodnú liturgiu mali Jaroslav Matys, Ľubomíra Mervartová a Miroslav Maťo. Pašiové texty určené na Smrtnú nedeľu čítali postupne jednotliví duchovní Tatranského seniorátu.

Kázňou slova Božieho na text z Ef 2, 8, ktorý bol vybratý ako verš na stuhu pre Tatranský seniorát: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží“, poslúžil biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku Jerzy Samiec. Na záver kázne sa pomodlil takto: „Všemohúci Pane, ďakujeme Ti za Tvoju lásku. Ďakujeme Ti, že napriek tomu, že sa búrime, že sme hriešni, napriek tomu, že naše konanie sa často odchyľuje od dobrého úmyslu, Ty nás neustále miluješ. Tvoja láska je spásonosná. Z Tvojej milosti zadarmo získavame vykúpenie. Vykúpenie, ktoré je nielen prísľubom večného života, ale ktoré má vplyv aj na náš každodenný život. Dnes ďakujeme aj za 500 rokov reformácie – za to, že naši predkovia a otcovia mohli počúvať a hlásať evanjelium. Dovoľ a pomôž nám, aby sme Ti aj my dokázali dôverovať a chváliť Ťa za to, aký si veľký a úžasný Pán. Amen.“

Po kázni slova Božieho zaspievali spojené spevokoly Tatranského seniorátu (Kežmarok, Poprad, Poprad-Veľká, a Švábovce). Pod vedením Marty Bednárovej predniesli pôsobivé piesne Pán Bůh je síla má od Juraja Tranovského a husitský Otče náš z roku 1420. Príhovorom k spovedi a Večeri Pánovej na základe J 6, 53 − 56 poslúžil popradský zborový farár Libor Bednár. V záverečnej modlitbe ďakoval Pánu Bohu slovami: „Pane, ďakujeme Ti, že si v posledných chvíľach svojho života pamätal na nás a daroval si sa nám vo svätej Večeri. Prosíme, nech aj dnešné spoločenstvo pri Tvojom stole nás posilňuje v láske medzi sebou, aby ľudia poznali, že Ty prebývaš medzi nami. Amen.“

Liturgiu k spovedi a sviatosti Večere Pánovej mali dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a generálny biskup Miloš Klátik. Početným komunikantom prislúžili velebnú sviatosť Večere Pánovej biskupi spolu s duchovnými Liborom Bednárom a Jozefom Vereščakom. Záverečnú liturgiu mali Libor Bednár, Slavomír Sabol a Áronovské požehnanie chrámovému zhromaždeniu udelil generálny biskup Miloš Klátik. Na záver zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný.

Po skončení služieb Božích predsedníctvo cirkvi odovzdalo biskupovi Jerzymu Samiecovi pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie a ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu s našou cirkvou a udržiavanie bratsko-sesterských vzťahov medzi našimi a poľskými veriacimi. Brat biskup Samiec poďakoval za ocenenie a vyjadril nádej na ďalšie požehnané pokračovanie vzájomných kontaktov a spolupráce na slávu Trojjediného Pána Boha.

V zborovej sieni neďaleko kostola bolo pre účastníkov seniorálneho stretnutia prichystané sladké pohostenie, ktoré pripravili šikovné cirkevníčky. Zároveň tam bola i možnosť pozrieť si putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“. Prezentáciou o aktivitách našej cirkvi v rámci ochrany Božieho stvorenstva poslúžil Peter Soták, zborový farár v Merníku, člen Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku. Vydavateľstvo Tranoscius už tradične ponúkalo svoju produkciu k 500. výročiu reformácie.

Popoludňajší program v evanjelickom kostole uvádzal seniorálny dozorca Tatranského seniorátu Tomáš Hyben. Modlitbou na úvod a krátkym duchovným zamyslením poslúžil popradský farár Michal Findra. Aj on sa zamýšľal nad veršom z Ef 2, 8, určenom pre ich seniorát. Zaželal každému pokoru pred Pánom Ježišom Kristom aj istotu Božej pravdy, lebo: milosťou sme spasení skrze vieru v nášho Záchrancu Pána Ježiša Krista.

S prednáškami o histórii Tatranského seniorátu vystúpili dve odborníčky na túto tému. Archivárka PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., hovorila o počiatkoch reformácie na území dnešného seniorátu a PhDr. Božena Malovcová, vedúca Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Poprad, poslucháčom prehľadne priblížila históriu evanjelickej cirkvi od Tolerančného patentu až do súčasnosti.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku slávnostne odovzdalo osobnostiam Tatranského seniorátu pamätné medaily ECAV k k 500. výročiu reformácie. Predsedníctvo ECAV odovzdalo pamätné medaily k 500. výročiu reformácie a pamätné listy primátorovi mesta Poprad Ing. Jozefovi Švagerkovi a starostovi obce Štrba Ing. Michalovi Sýkorovi, predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Za obetavú prácu v ECAV na Slovensku, aktívny podiel na jej rozvoji a za presadzovanie kresťanských hodnôt a šírenie dobrého mena cirkvi v spoločnosti, ocenenie dostali Mgr. Ján Havíra, farár a senior, a Mgr. Ján Pavlovič, farár a konsenior. Ďalej ocenenia prevzali tí, ktorí nám aj dnes prinášajú dedičstvo otcov: PhDr. Božena Malovcová, vedúca archívu Poprad, PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., archivárka, PhDr. Nora Baráthová, historička, spisovateľka, bývalá zborová presbyterka a dozorkyňa CZ Kežmarok; neordinovaní pracovníci cirkvi, ktorí obetavo pracujú pre svoju cirkev a svoj cirkevný zbor: Ing. Zuzana Hybenová, dlhoročná presbyterka, zakladateľka zborovej diakonie, vedúca SEŽ v CZ Poprad; Viera Ivanová, dlhoročná pokladníčka, presbyterka, zapisovateľka v CZ Poprad-Veľká; Žofia Jonasová, dlhoročná dozorkyňa CZ Spišské Vlachy; Ondrej Bartko, bývalý kurátor a dozorca CZ Kežmarok; Fridrich Gulden, kurátor, bývalý zborový dozorca CZ Spišská Belá; Pavel Povec, zástupca dozorcu Tatranského seniorátu, bývalý poddozorca cirkevného zboru, bývalý synodál z CZ Batizovce, a Ján Timčák, dlhoročný bývalý kurátor CZ Poprad.

Za všetkých sa prihovoril brat farár Ján Pavlovič, ktorý spolu s bratom farárom Jánom Havírom patrí k najstarším žijúcim farárom našej cirkvi. Ďakoval Pánu Bohu za ocenenie, ktorého sa smel dožiť pri pamätnom výročí reformácie. Povedal, že po celý život bola jeho cieľom jednota cirkvi a pôsobenie s darom Ducha Svätého. Pri kázaní v chráme Božom si vždy uvedomoval, že jeho poslucháčom je Ježiš Kristus, a to ho viedlo k tomu, aby celý týždeň premýšľal o tom, čo a ako bude kázať. Vyjadril pohoršenie nad akousi Chartou 2017, o ktorej sa dočítal v EPST. „Kde ste to zobrali?!“ opýtal sa a vyzval: „Chráňme si jednotu a nedajme si narušiť zdravé jadro evanjelickej cirkvi nejakými sektami. Na Hospodina uvaľme svoju cestu, lebo On sa o nás stará.“ Súhlas s jeho slovami chrámové zhromaždenie vyjadrilo nielen dlhým potleskom, ale aj povstaním zo svojich miest.

Potom zhromaždenie pozdravili brat generálny dozorca Imrich Lukáč a brat generálny biskup Miloš Klátik. Generálny dozorca Imrich Lukáč vo svojom príhovore vyzval, aby sme konali svoju prácu s láskou a ako dobrí pracovníci využívali svoje hrivny a spájali sa v práci na vinici Pánovej. Generálny biskup Miloš Klátik poďakoval Tatranskému seniorátu za zorganizovanie seniorálneho stretnutia aj všetkým za účasť na spoločnom podujatí k 500. výročiu reformácie. Vyjadril radosť, že vďaka spojenému spevokolu Tatranskému seniorátu sme si mohli pripomenúť aj vzácne piesne od Juraja Tranovského.

Spojené spevokoly Tatranského seniorátu aj v rámci popoludňajšieho programu pôsobivo zaspievali ďalšie skladby z husitského obdobia a Tranovského kancionála (Kdož jste Boží bojovníci; Smiluj se, smiluj…). K slávnostnej atmosfére popoludnia prispel aj súbor Brass Collegium Levoča, zložený z hráčov na plechové dychové nástroje, pod vedením Vladimíra Tomka.

Na záver predsedníctvo Tatranského seniorátu odovzdalo štafetu reformácie Liptovsko-oravskému seniorátu. Seniorka Katarína Hudáková a seniorálny dozorca Peter Gärtner pozvali veriacich do najstaršieho evanjelického zboru Liptovsko-oravského seniorátu − do Partizánskej Ľupče.

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 5.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart