13. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie v Nitre

V 15. nedeľu po Svätej Trojici 24. septembra 2017 sa v Nitre uskutočnilo stretnutie evanjelikov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

Seniorálne stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu (DNS) sa konalo v Evanjelickom a. v. chráme Božom Ducha Svätého v Nitre, ktorý bol posvätený v júni 2000. Stretnutie sa začalo slávnostnými službami Božími so spoveďou a Večerou Pánovou, na ktorých veriacich privítal senior DNS Ján Jančo a seniorálny dozorca DNS Vlastimil Synak.

Slávnostné služby Božie

Slávnostným kazateľom slova Božieho bol biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Slovinskej republike Geza Filo. Liturgovali generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Západného dištriktu Milan Krivda, senior DNS Ján Jančo, konseniorka DNS Mária Popičová a duchovní DNS Ivan Eľko, Jana Juššíková a Peter Paluga. Kantoroval Dušan Kovarčík; na flaute zahrala Mária Pindešová; spevom poslúžili Nitriansky evanjelický spevokol a spevokol z detskej besiedky v Nitre pod vedením zborového farára Ivana Eľka.

Biskup Géza Filo kázal na biblický text, ktorý je vyšitý na stuhe určenej pre Dunajsko-nitriansky seniorát: „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ (1K 1, 18) Na úvod srdečne pozdravil všetkých prítomných v mene Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku a povedal: „Spoločne sme naplnení reformačným duchom. Božia cirkev sa oslobodila spod okov, vyslaná je do sveta, aby práve tu odkrývala dielo Ducha Svätého, aby bola jednotná vo svojom diele, jednotná v účasti na zvesti slova Božieho. Nech sa teda toto jej poslanie stane viditeľným znakom našich cirkevných spoločenstiev. K tomu nech nám pomáhajú aj slová o kríži z dnešného kázňového textu.“ V kázni sa zamýšľal nad Pavlovou teológiou kríža, v ktorej „slovo o kríži“ je stredobodom kresťanskej viery. Aj Martin Luther rozpoznal v Kristovom kríži pravidlo výkladu Biblie a toto jeho poznanie má pre nás evanjelikov rozhodujúci význam. Biskup Filo podotkol, že v Pavlovom čase bola kresťanská viera považovaná za bláznovstvo a pohoršenie a platí to aj dnes, lebo pre tých, ktorí sa viac spoliehajú na svoj vlastný rozum, opierajúc sa pritom o vedecké poznania a zdôvodnenia, je viera bláznovstvom. Preto v závere kázne vyzval: „My ako veriaci evanjelickej cirkvi si musíme dávať pozor, aby nás prúd takzvaného ducha času neodniesol so sebou. Našou úlohou je ísť za Pánom Ježišom a usmerňovať aj druhých ľudí na ceste za Ním. Nosíme v sebe dar ducha reformácie, ktorý je sám osebe z milosti Božej znamením oslobodenia. ... Základom je, aby sme hľadali ducha sviežosti a slobody, Ducha Svätého, ktorý napĺňa srdcia ľudí. Reformácia pokračuje, lebo vo svete ešte stále vidieť pôsobenie tohto Ducha. Modlíme sa za to, aby sa naše luteránske cirkevné spoločenstvá neprestajne obnovovali, aby sa mocou kríža a pôsobením Ducha Božieho, ktoré pretrváva, nanovo formovali. Soli Deo gloria. Amen.“

Pred spoveďou a prijímaním Večere Pánovej sa chrámovému zhromaždeniu prihovoril senior DNS Ján Jančo. Na základe textu z J 13, 5 − 9 poukázal na dôležitosť prípravy pred každým pristúpením k Večeri Pánovej. Zdôraznil, že nestačí v anonymite vyznať svoj hriech, svoju biedu, ale príprava k Večeri Pánovej má prebiehať v spoločenstve rodiny a blízkych. „Po príprave doma a úprimnej spovedi tu v chráme v spoločenstve bratov a sestier môžeme prijať to, čo je viditeľné: dary Večere Pánovej. A prijať aj to, čo je neviditeľné: odpustenie, umytie od každého hriechu, malého aj veľkého, zlého slova i zlej vety, zlého úmyslu i zlej myšlienky. S úprimnou vďakou prijmime službu nášho Spasiteľa pre svoj duchovný život − dnes i pri každom stolovaní s naším Spasiteľom Pánom Ježišom Kristom.“

Velebnú sviatosť Večere Pánovej veriacim prislúžili generálny biskup Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Milan Krivda, senior Ján Jančo a konseniorka Mária Popičová.

V rámci služieb Božích generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku odovzdal pamätnú medailu a ďakovný list za podporu ECAV na Slovensku a vytváranie podmienok pre rozvoj jej činnosti predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD., a primátorovi mesta Nitra doc. Ing. Jozefovi Dvončovi, CSc. Predseda NSK poďakoval za ocenenie aj za dobrú spoluprácu a následne odovzdal Pamätnú plaketu Nitrianskeho samosprávneho kraja generálnemu biskupovi, seniorovi DNS, ako aj nitrianskemu zborovému farárovi. K pozdravom sa pripojil i primátor Nitry Jozef Dvonč.

Výstavy a prezentácie

V kostole a priľahlých priestoroch si účastníci seniorálneho stretnutia mohli pozrieť putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“. Svoju činnosť prezentovali aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku,, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Ekumenická pastoračná služba, Výbor na ochranu Božieho stvorenstva a vydavateľstvo Tranoscius.

Program duchovného slova a hudby

Popoludňajší program o 15.00 hod. otvorili tóny známych duchovných skladieb od J. S. Bacha (Vladimír Kopec – organ, Tibor Ďuriak – trúbka) a báseň od biskupa Fridricha Baltíka „Píseň ku Čtyřista ročné památce reformační, 1917“, ktorú pôsobivo predniesol Rastislav Vacho. Veriacich privítala konseniorka DNS Mária Popičová a pomodlila sa na slávu Božiu s prosbou o požehnanie seniorálneho stretnutia.

Biblické zamyslenie na úvod popoludňajšieho programu senior Ján Jančo založil na verši 1K 1, 18. Upriamil pozornosť veriacich na umelecky stvárnený kríž v nitrianskom chráme, kde sú „znázornené hlboké biblické pravdy, ktoré nás môžu utvrdiť v tom, že reformácia priniesla dôrazy, ktoré nemusíme meniť ani po päťsto rokoch“. Kríž je prázdny, ale stopy a znamenia na ňom zostali. Pod krížom vyrastajú klasy obilia – je ich len niekoľko, ale Kristova cirkev sa od pamätných Letníc postupne rozrástla. Pán Boh pripravil pre ľudí cestu do Božieho kráľovstva cez kríž Pána Ježiša. Jedine cez Neho môžeme dostať nezaslúženú milosť. „Je dôležité, aby slovo o kríži bolo zvestované a aby sme si vždy uvedomovali, že toto slovo o kríži je mocou Božou. Kiež nám pri každej príležitosti v rodine či v zbore svietia Lutherove dôrazy: Jedine Kristus, jedine milosť...“ Nemôžeme byť pasívni, vlažní či ľahostajní, lebo Kristova milosť každého z nás pozýva k službe evanjelia a tá služba je službou zmierenia. „Evanjelium sa nezmenilo; môžeme hľadať nové formy, ale nie na úkor obsahu,“ povedal brat senior.

Obsažnú prednášku o histórii reformácie na území súčasného Dunajsko-nitrianskeho seniorátu predniesol ThDr. Martin Riecky, zborový farár v CZ ECAV Levice. Prednášal o počiatkoch reformácie na území seniorátu, o ťažkom období protireformácie a rekatolizácie, ako aj o čiastočnom oživení evanjelickej cirkvi po vydaní Tolerančného patentu. Významnú časť prednášky venoval príchodu slovenských evanjelických repatriantov po 2. svetovej vojne na územie dnešného Dunajsko-nitrianskeho seniorátu a ich začleneniu do života seniorátu.

Pietna spomienka na prenasledovaných za fašizmu a komunizmu

Dunajsko-nitriansky seniorát zaradil do programu aj pietnu spomienku na prenasledovaných za fašizmu a komunizmu. Nitriansky zborový farár Ivan Eľko v nadväznosti na prednášku o pohnutej histórii našej cirkvi povedal, že cirkev je vtedy cirkvou, keď aspoň raz stratí svoj majetok, a predsa prežije; keď má aspoň jedného mučeníka, a predsa prežije... Vyjadril úctu a vďaku všetkým, ktorí v minulosti nespravodlivo trpeli, a prečítal mená prenasledovaných duchovných so vzťahom k Dunajsko-nitrianskemu seniorátu: Ján Antal, Ladislav Adamčík, Alexander Barica, Jozef Bučko, Július Dérer, Štefan Dlháň, Štefan Havlík, Pavel Chorvát, Ján Kaššovic, Pavel Škrinár, Ľudovít Vajdička a Pavel Valášek (v zozname ešte chýbal Jozef Juráš, ktorý istý čas pôsobil ako námestný farár v Bátovciach). Chrámové zhromaždenie si ich pamiatku uctilo chvíľou ticha. Po skončení programu si účastníci mohli zobrať pripravený bulletin pod názvom Úcta statočným a verným.

Popoludňajší program bol popretkávaný úryvkami z Veľkého katechizmu Martina Luthera (1529), ktoré čítali Mária Štefková, Ivan Kühn a Rastislav Vacho, duchovnými piesňami v podaní zborových spevokolov z Nesvád a Diakovec, ako aj spoločnými piesňami. Do programu prispeli vzácni hostia − spevokol zo Švédskej evanjelickej cirkvi, ktorý predstavil svoju cirkev, cirkevný zbor aj spevokol a zaspieval dve švédske evanjelické piesne.

Odovzdanie pamätných medailí k 500. výročiu reformácie

Ako prvému generálny biskup poďakoval biskupovi Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinskej republike Gezovi Filovi, ktorý poslúžil slávnostnou kázňou slova Božieho, a mu odovzdal pamätnú medailu a ďakovný list za spoluprácu s ECAV na Slovensku a šírenie jej dobrého mena v zahraničí. Pamätnú medailu a ďakovný list prevzal aj ev. a. v. farár Peter Andrejčák, predseda slovinskej Evanjelickej humanitárnej organizácie Podpornica. Biskup Geza Filo poďakoval za ocenenie ako výraz dobrej spolupráce v minulosti aj v súčasnosti. Zaspomínal si na časy svojho štúdia na EBF UK v Bratislave a predstavil monografiu generálneho biskupa Miloša Klátika Po stopjinah naših prednikov (Po stopách našich predkov), ktorá nedávno vyšla v slovinčine. Vyzdvihol jej prínos a význam z hľadiska historických vzťahov medzi slovenskými a slovinskými evanjelikmi.

Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, významným pre našu cirkev, uvádzal riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský. Generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV odovzdal pamätnú medailu a ďakovný list za obetavú a zanietenú prácu v ECAV na Slovensku ev. a. v. farárovi a seniorovi Mgr. Jánovi Dobákovi a ev. a. v. farárovi Mgr. Štefanovi Kissovi, tajomníkovi pre misiu na GBÚ, ako aj neordinovaným bratom a sestrám: Ing. Pavlovi Delingovi, CSc., bývalému generálnemu dozorcovi a predsedovi Predstavenstva Tranoscia, a. s., Zuzane Antalovej, bývalej kostolníčke, zvonárke, presbyterke a zborovej dozorkyni v CZ Raslavice, aktívnej funkcionárke Spoločenstva evanjelických žien, vernej manželke a dobrej spolupracovníčke nebohého biskupa Jána Antala; doc. Ing. Pavlovi Stehlovi, CSc., bývalému dozorcovi CZ Nitra, seniorálnemu a dištriktuálnemu presbyterovi, členovi Generálneho presbyterstva ECAV; Milanovi Halákovi, presbyterovi, zapisovateľovi a zástupcovi zborového dozorcu CZ Nitra, a Ing. Alfrédovi Baroškovi, zborovému dozorcovi CZ Kalná nad Hronom, seniorálnemu a dištriktuálnemu presbyterovi. Za ocenených poďakoval bývalý generálny dozorca Pavel Delinga.

Na záver stretnutia predsedníctvo Dunajsko-nitrianskeho seniorátu odovzdalo putovnú štandardu reformácie predsedníctvu Bratislavského seniorátu, kde sa bude konať posledné z radu seniorálnych stretnutí k 500. výročiu reformácie. Seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová poďakovala za odovzdanú štafetu a pozvala veriacich do Modry-Kráľovej na 14. seniorálne stretnutie v nedeľu 15. októbra 2017.

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart