Pozývame vás do Banskej Bystrice na 7. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 12. 3.

Seniorálne stretnutie Zvolenského seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa uskutoční v nedeľu 12. marca 2017 od 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici na Lazovnej 42.

Na slávnostných službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou kázňou slova Božieho poslúži biskupka Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (EKMD) Ilse Junkermanová. Liturgovať budú generálny biskup Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Milan Krivda, senior Zvolenského seniorátu Ján Čáby, konsenior Daniel Duraj a farári Slávka Koštialová, Daniel Koštial a Jozef Pacek. Do programu služieb Božích prispejú Evanjelický miešaný spevácky zbor Viliama Figuša Bystrého z Banskej Bystrice a Evanjelický miešaný spevácky zbor Effatha zo Zvolena. Na organe budú hrať prof. Beloslav Riečan a Peter Bibza.

Putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“, „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ako aj prezentácie Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej diakonie a vydavateľstva Tranoscius budú inštalované v priestoroch Základnej školy Jána Bakossa na Bakossovej 5, kde sa bude podávať aj obed pre účastníkov stretnutia.

0 13.00 hod. účastníci podujatia budú môcť navštíviť miesta posledného odpočinku evanjelických osobností na Evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici, kde bude poskytnutý aj odborný výklad.

Popoludňajší program v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici sa začne o 14.00 hod. Okrem spevokolov z Banskej Bystrice a zo Zvolena v ňom vystúpia aj spevokoly z CZ ECAV Hronsek a z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Organovou hrou do programu prispeje Peter Bibza.

Prednášku o histórii Zvolenského seniorátu prednesie prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rámci popoludňajšieho programu Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá osobnostiam Zvolenského seniorátu pamätné medaily ECAV k k 500. výročiu reformácie. Na záver predsedníctvo Zvolenského seniorátu odovzdá štafetu reformácie Tatranskému seniorátu.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame do Banskej Bystrice!

Vložené 3. 3. 2017

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart