Pozvanie na seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu k 500. výročiu reformácie

Pozývame vás na seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“, ktoré sa bude konať v Partizánskej Ľupči v 1. nedeľu po Veľkej noci 23. apríla 2017.

Slávnostné služby Božie sa začnú v Evanjelickom kostole v Partizánskej Ľupči o 10.00 hodine. Kázeň slova Božieho bude mať superintendent ECAV v Českej republike Marián Čop, zborový farár v Slovenskom ev. a. v. cirkevnom zbore v Prahe. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, konseniori LOS Stanislav Grega a Marián Grega a domáci zborový farár Ján Molčan. Na organe bude hrať Janko Siroma. V rámci programu Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá Cenu Leonarda Stöckela za rok 2017 prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD., a Ing. arch. Ondrejovi Mrlianovi.

Po službách Božích bude nasledovať odhalenie pamätníka k 500. výročiu reformácie pred Evanjelickým kostolom v Partizánskej Ľupči, v ktorom sa veriaci zídu aj na popoludňajšom programe o 14.00 hodine. S prednáškami o histórii reformácie v Liptovsko-oravskom senioráte vystúpia Rastislav Stanček a Karol Dzuriak, historik z Liptovského múzea v Ružomberku. Do programu prispejú spevokoly z Partizánskej Ľupče, Hýb, Liptovského Jána a Párnice, dychové kvarteto z Oldřichovíc, Anna Belanji, Veronika Gregušová a Janko Siroma.

V rámci popoludňajšieho programu Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam LOS a na záver predsedníctvo LOS odovzdá putovnú štandardu predsedníctvu Turčianskeho seniorátu.

V Kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči je pripravený program pre dorast a mládež. S divadelným predstavením vystúpia žiaci z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. Program pre deti sa bude konať v základnej škole.

Pozývame Vás do kultúrneho domu aj na putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ako aj na prezentácie Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, vydavateľstva Tranoscius a vydavateľstva Vivit.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart