Z Prešova sa ozýva: Vivat kolégium!

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove si v tomto školskom roku pripomína 20. výročie svojho znovuotvorenia. Pri tejto príležitosti sa 27. októbra 2016 konala slávnostná akadémia v priestoroch PKO Čierny orol v Prešove.

Žiaci, učitelia, vzácni hostia z radov ECAV, samosprávy mesta, Rady školy, partnerských škôl z Nemecka a Maďarska, rodičia, absolventi i priatelia školy spoločne oslávili toto významné jubileum.

Akadémiu otvoril a všetkých prítomných srdečne privítal riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD. Po jeho pozdrave a krátkom príhovore nasledovala modlitba duchovného správcu školy ThDr. Mateja Oráča, PhD. Za zriaďovateľa školy sa slávnostnému zhromaždeniu prihovoril biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol. Vyjadril vďačnosť za požehnanie a ovocie, ktoré škola prináša aj počas svojej novodobej existencie, hoci musela na tejto ceste prekonať viacero prekážok. Ocenil prácu pedagógov školy a špeciálne poďakoval súčasnému riaditeľovi školy PhDr. Mariánovi Damankošovi, PhD., ktorému pri tejto príležitosti venoval knižný dar.

Zaujímavou prezentáciou mapujúcou 20-ročný život školy a jej dôležité medzníky previedol prítomných pedagóg školy - Mgr. Miroslav Čurlík. Prezentácia obsahovala fotografie zachytávajúce významné udalosti z diania v škole, od žiakov prvých tried, maturantov, cez členov pedagogického zboru, zapájania sa do rôznych aktivít, projektov, organizovania exkurzií a ďalších udalostí až po dnešok.

Z radov hostí prítomných pozdravila tiež pani primátorka mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová. Zdôraznila význam a prínos evanjelického školstva v meste Prešov, ktoré sa tu rozvíjalo už od 17. storočia. Zároveň zablahoželala gymnáziu ku krásnemu výročiu a odovzdala riaditeľovi školy pamätnú medailu, ktorú nechala pri tejto príležitosti zhotoviť.

Hlavnou časťou programu bolo popri príhovoroch, pozdravoch a pohľadoch do minulosti školy divadelné predstavenie žiakov EKG s názvom "Začiatok je, keď... alebo O náprave človeka" spojené s hudobným vystúpením školskej kapely a spevokolu. Pred samotným predstavením si hostia pozreli krátke video z Jesenného projektového týždňa EKG, počas ktorého prebiehali okrem iného aj prípravy na akadémiu, či už to bol nácvik divadelného predstavenia a piesní spevokolu a kapely, ale aj výroba spomienkových darčekových predmetov pre hostí. Divadelné predstavenie pripravila spolu so žiakmi PhDr. Ľudmila Kónyová a školský spevokol a kapela sa predstavili pod vedením Mgr. Sone Grestyovej a Mgr. Zuzany Pulščákovej. Celé predstavenie začalo originálne piesňou: Z Prešova sa ozýva... Divadelno-hudobné predstavenie zožalo u publika veľký úspech.

Pozdrav z partnerskej školy Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium v nemeckom Grossengotterne priniesla pani Margita Weber, ktorá bola u nás so svojimi žiakmi na návšteve. Prihovorila sa listom riaditeľa partnerského gymnázia pána Dietera Facklama, ktorý vyjadril veľkú radosť z tejto spolupráce, ktorá nedávno oslávila 10 rokov. Riaditeľovi EKG odovzdala tiež niekoľko darčekov, mladý stromček jablone a zarámované fotografie zobrazujúce momenty zo vzájomných návštev v rámci partnerstva našich škôl.

K začiatkom obnovenia činnosti EKG sa vo svojich spomienkach vrátil aj bývalý pedagóg PhDr. Pavel Mihok a zborový farár CZ ECAV Prešov Mgr. Ján Bakalár, ktorý je súčasťou pedagogického kolektívu školy od jej vzniku až dodnes.

V závere stretnutia prítomní spoločne v sprievode hudobnej kapely zaspievali hymnu ECAV Hrad prepevný. Riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD., sa poďakoval všetkým prítomným za účasť, veľkú vďaku vyslovil tým, ktorí svojou prácou prispeli k príprave a priebehu slávnostnej akadémie. Po skončení akadémie sa pre pozvaných hostí konal raut, kde bolo pripravené malé pohostenie a priestor na zaujímavé rozhovory.

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ Žalm 133, 1

Mgr. L. Beňová, PhDr. Ľ. Kónyová | 16.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart