Z májového školenia kaplánov

Ďalšie z pravidelných školení kaplánov ECAV na Slovensku sa uskutočnilo v dňoch 8. – 12. mája 2017 v priestoroch strediska Agapé vo Svätom Jure.

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ Týmito slovami sa začalo školenie kaplánov 8. mája 2017 vo Svätom Jure.

V prvý večer sa kapláni podelili so svojimi ťažkosťami aj radosťami, ktoré prežívajú na miestach, kde pôsobia. Hovorili o svojich zážitkoch a povzbudzovali sa vo viere a k vytrvalosti. V utorok sa spoločne s odborníkom − hercom Alfrédom Swanom − venovali zásadám rétoriky, a to nie iba teoreticky, ale aj prakticky pri prednese pripravených kázní. Na druhý deň si získané poznatky preverili na prednese textu parlamentného prejavu Ľudovíta Štúra.

V stredu medzi kaplánov zavítala psychologička Dr. Ľubica Šťastná. Hlavnou témou jej prednášok bola komunikácia. Teoretické poznatky doplnila príkladmi z vlastnej skúsenosti. Hovorila i o konkrétnych prípadoch riešenia problémov, s ktorými sa duchovní stretávajú vo svojej praxi. V rámci školenia spoločne s Evou Kolesárovou hodnotili pozitíva a negatíva liturgického prejavu kaplánov, ktorí sú v službe už druhý rok. Školenie bolo venované aj tomu, ako viesť zborové zasadnutia, pripraviť a vykonať voľby a správne písať zápisnice zo zborových zasadnutí. Neodmysliteľnou súčasťou všetkých školení sú aj pobožnosti, výklad Božieho slova a modlitby. Spoločnou témou boli „reči na rozlúčku“ Pána Ježiša.

V posledný deň sa kapláni presunuli z Agapé vo Svätom Jure do Hainburgu v Rakúsku. Práve tu sa po prvýkrát uskutočnilo spoločné stretnutie kaplánov z Rakúska, Maďarska a zo Slovenska. Navzájom si vymenili skúsenosti zo služby, informovali sa o spôsobe a dĺžke kaplánskej služby vo svojich cirkvách, ako aj o svojich radostiach a ťažkostiach. Popoludní medzi nich prišiel biskup Evanjelickej cirkvi v Rakúsku Michael Bünker s prednáškou na tému „Budúcnosť farárskeho povolania“. V rámci služieb Božích prislúžil všetkým Večeru Pánovu v priestoroch nového, moderného kostola.

Boli to požehnané chvíle, ktoré sa niesli v duchu spoločenstva jednoty a lásky. Vďaka Pánu Bohu za Jeho požehnanie a za všetkých, ktorí toto školenie pripravili.

Jana Ilčisková, seniorálna kaplánka LOS | 18.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart