Vzdelávanie kaplánov v MEMC Ichthys

V dňoch 5. – 9. novembra 2017 sa konalo vzdelávanie kaplánov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Kapláni sa stretli v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Prvý deň prišiel medzi kaplánov brat farár ČCE Martin Horák z Brna, ktorý hovoril o príprave kauzálnych kázni. Jeho prednášky boli obohacujúce a ako farár priniesol bratom a sestrám kaplánka aj cenné praktické podnety do ich budúcej služby. Teoretické časti prepájal so skúsenosťami z vlastnej praxe.

V nasledujúcich dňoch bolo školenie venované vyučovaniu náboženstva. Brat Matej Oráč vo svojej teoretickej časti hovoril o charakteristike generácii, predovšetkým o deťoch a mládeži, s ktorou sa kapláni stretávajú na hodinách evanjelického náboženstva. Popoludní sa zameral na využívanie moderných prostriedkov pri vyučovaní. Voviedol kaplánov do „tajomstva“ používania programov Alf a Kahoot. Predstavil im aj množstvo nápadov, ako zaujať pozornosť a zvýšiť ich záujem, udržať pozornosť, a predovšetkým sprostredkovať vzácne pravdy kresťanskej viery. Napriek tomu, že to bol vyčerpávajúci deň, kapláni si toho mohli veľmi veľa odniesť, či už teoretického, no predovšetkým praktického.

Posledný deň psychologička Ľubica Šťastná hovorila o poruchách učenia a správania. Žiaľ, že je čoraz viac detí, ktoré trpia rozličnými poruchami, preto je dôležité, aby ich vyučujúci vedeli rozpoznať aj prakticky im pomôcť pri učení. Školenie bolo zameraná na vzdelávanie, no aj na duchovné posilnenie. Kapláni sa spoločne modlili a povzbudzovali slovom Božím. V utorok popoludní navštívili cirkevný zbor v Poprade-Veľkej, kde im brat farár Jozef Vereščak prislúžil Večeru Pánovu.

Spoločenstvo budovali aj počas voľných chvíľ. Pri hre bowling sa delili aj o svoje radosti a starosti, ktoré prežívajú vo svojej službe. S vďačnosťou k Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré počas tohto týždňa prijali a túžbou, aby ich On sám viedol, sa rozišli do svojich cirkevných zborov, aby využili získané vedomosti a slúžili s radosťou bratom a sestrám na Pánovej vinici.

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik  | 16.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart