Vyučovanie náboženskej výchovy ev. a. v.

Dávame do pozornosti zmenu vzdelávacích štandardov pre predmet náboženská výchova – evanjelické a. v. náboženstvo. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu zverejnilo Inovovaný štátny vzdelávací program – vzdelávacie štandardy.

Nájdete ho na stránkach www.minedu.sk v časti aktuálne témy a tiež na stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk. Zverejňujeme upravené vzdelávacie plány pre jednotlivé ročníky, ktoré môžete použiť ako pedagogickú dokumentáciu pre školy. Po obsahovej stránke sú osnovy zachované, menil a zjednodušil sa výkonový a obsahový štandard. Náboženská výchova sa vyučuje v každom ročníku základných škôl jednu hodinu týždenne. V tematických výchovno-vzdelávacích plánoch jednotlivých ročníkov potrebuje vyučujúci upraviť časovo časť obsah tematických celkov podľa dní, keď vyučuje.

vzdelávacie štandardy ISCED 0

Inovované štátne vzdelávacie programy:
vzdelávacie štandardy ISCED 1
vzdelávacie štandardy ISCED 2
vzdelávacie štandardy ISCED 3A/4-5 – gymnázia so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom
vzdelávacie štandardy ISCED 3A/8 – gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

Tematické výchovno-vzdelávacie plány:
1. ročník ZŠ
2. ročník ZŠ
3. ročník ZŠ
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
9. ročník ZŠ
1. a 2 ročník gymnázií

Vložené 24. 8. 2015

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 31.8.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart