Vernisáž obrázkov EX CATHEDRA

Slávnostné otvorenie výstavy prác detí z Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea v Bratislave sa uskutočnila 26. 4. 2017 na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

V pozadí myšlienky usporiadať vernisáž obrázkov detí Evanjelickej základnej školy v Bratislave na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave stojí dlhoročná túžba študentov vniesť do priestorov Teologického domova ECAV na Slovensku pri EBF UK v Bratislave viac farieb, života, atmosféry. Po rozhovore dvoch spirituálok o tom, ako túto túžbu študentov naplniť, sa veci dali do pohybu.

Ďalším impulzom bola známa kniha, mimoriadna zbierka detských úvah „Deti píšu Bohu“, zostavovateľov Erica Marshalla a Stuarta Hample, ktorá dodnes, ako hovorí jej slovenský objaviteľ, jazykovedec Marián Andričík, „... rozosmieva a dojíma k slzám svojím humorom, nepoškvrnenou úprimnosťou, krištáľovou čistou, neúprosne priamočiarou detskou logikou“.

V podobnom kontexte vznikla myšlienka pozrieť sa na tému cirkev, kostol, farár očami detí. O realizáciu tejto myšlienky sme v rámci predmetu Katechetikum (EBF UK) a Evanjelického náboženstva (EZŠ, EL) poprosili pani učiteľku Danijelu Jagošovú. ktorá ju potom v rámci hodín výtvarnej výchovy realizovala. Postupne sa k nám dostalo celkom 44 obrazov, ktoré sme spoločne s kolegyňou, spirituákou Mgr. Annou Debnárovou, zarámovali a pri tom si všímali tie úžasné, malé detaily, ktoré nám otvárali myšlienkový svet detí o tom, ako a kde vnímajú farára, čo si na ňom či na jeho výzore dokážu všimnúť, až po celkom logickú otázku, kde sa berie voda v krstiteľnici. To všetko nás tak doviedlo k poznaniu, že každý z týchto 44 obrázkov je krásnym, často dvojrozmerným pohľadom dieťaťa na veci, ktoré ma pred sebou. Je to pohľad zvedavý, s mnohými otázkami i vlastným pochopením. Je to pohľad z lavice, či inak „EX CATHEDRA“, čo je vlastne názov spomínanej výstavy.

Výstavu otvoril dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ľubomír Batka. Slávnostný príhovor v mene Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea predniesla riaditeľka Ing. Edita Prostredníková. Slávnostné chvíle vernisáže obohatili aj študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave piesňami a Ing. Imrich Šebo piesňou „Tu stojím, ináč nemôžem“.

Vernisáž i samotná výstava prác týchto malých umelcov je však okrem povedaného i svedectvom. Svedectvom o tom, že Evanjelickú základnú školu, Evanjelické lýceum v Bratislave a Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave nespájajú len spoločné korene, ale aj súčasné spoločné aktivity, okrem iného možnosť študentov EBF UK vyučovať v rámci praktických cvičení na hodinách evanjelického náboženstva. Z tohto dôvodu je výstava zároveň vyslovením vďaky. Poďakovaním Evanjelickej základnej škole a Evanjelickému lýceu v Bratislave, jej pani riaditeľke Ing. Edite Prostredníkovej i pani učiteľkám Mgr. Karolíne Konopeusovej, Mgr. Danijele Jagošovej a Mgr. Ľubici Žitňanovej za ich ochotu, podporu, trpezlivosť a lásku, s ktorou študentov fakulty prijímajú na svojich hodinách. To, že spolupráca medzi fakultou a základnou školou či lýceom roky tak dobre prebieha, nepovažujeme za samozrejmé a vážime si to.

Výstava v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave potrvá do konca školského roka 2016/2017. Po jej skončení budú obrazy umiestnené podľa pôvodnej myšlienky do priestorov Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave.

Erika Valková-Krišťáková, spirituálka Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave | 18.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart