Rokovanie školského výboru v Poprade

V zborovej sieni cirkevného zboru v Poprade sa 23. marca 2018 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Na zasadnutie bol ako hosť pozvaný zástupca dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV Slavomír Hanuska.

Rokovanie sa začalo spoločnou pobožnosťou, ktorou poslúžila nová členka školského výboru sestra Andrea Valentová, duchovná správkyňa na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Predseda školského výboru brat Marián Damankoš privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania.

Po kontrole plnenia uznesení sa školský výbor riadil bodmi predloženého programu. Predseda v rámci ďalšieho bodu zasadnutia výboru prezentoval Správu o činnosti Školského výboru ECAV v roku 2017, ktorú školský výbor schválil bez pripomienok a odporučil ju Synode ECAV na Slovensku na schválenie. Ďalším bodom rokovania bola príprava VI. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú konať 29. 6. – 1. 7. 2018 vo Zvolene. O príprave, programe a možnosti zapojenia cirkevných škôl do organizácie a programu tohto podujatia informoval prítomných brat Hanuska ako člen prípravného výboru ECD. Požiadal sestru Danielu Veselú o informovanie a koordinovanie spolupráce s jednotlivými evanjelickými školami. Členovia výboru následne hovorili o pláne podujatí na rok 2018 a oboznámili sa s prípravou pracovných seminárov, ktoré sa budú konať v dňoch 16. – 18. apríla 2018 v cirkevnom zariadení MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove. Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu informovala aj o príprave zájazdu po stopách Martina Luther v Nemecku v posledný aprílový týždeň pre účastníkov Vedomostnej súťaži o reformácii. Brat Miroslav Čurlík oboznámil členov výboru so stanovami a prípravou Asociácie evanjelických škôl. Výbor sa ďalej zaoberal ďalšími pripravovanými aktivitami v rámci plánu práce na celý rok a aktualizoval niektoré podujatia, ako sú celoslovenské súťaže Duchovná pieseň a Biblická olympiáda. Hovorili o stave písania a tlačenia učebníc pre náboženskú výchovu a ďalšom postupe pri tvorbe nových a upravených učebných osnov pre vyučovanie náboženstva v materských školách a na cirkevných školách.

Po skončení zasadnutia školského výboru sa konalo zasadnutie Správnej rady Fondu vzdelávania, ktorá prijala správu o hospodárení Fondu vzdelávania za rok 2017 a schválila zámer čerpania finančných prostriedkov na rok 2018.

Členovia Školského výboru ECAV na Slovensku ďakujú za milé prijatie, pohostinnosť a možnosť rokovať v priestoroch zborovej siene CZ ECAV Poprad.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 3.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart