Rokovanie Školského výboru v Prešove

V Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 10. novembra 2017 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Zúčastnili sa na ňom aj generálna právna zástupkyňa ECAV Zuzana Germanová a metodička Dana Naďová.

Rokovanie školského výboru sa začalo úvodnou pobožnosťou, ktorou poslúžil člen výboru brat Roman Sarvaš, farár v cirkevnom zbore v Babinej a predseda školského výboru Západného dištriktu. Predseda školského výboru brat Marián Damankoš privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania.

Po kontrole plnenia uznesení sa školský výbor riadil bodmi predloženého programu. Prvým bodom rokovania bola kontrola plnenia uznesení a stavu plnenia Plánu práce ŠV ECAV na rok 2017. Členia školského výboru diskutovali v ďalšom programe o aktuálnych otázkach slovenského školstva a následne sa zaoberali prípravou metodických seminárov a prípravou plánu práce na rok 2018. Brat Miroslav Čurlík informoval členov výboru o prípravách na založenie Asociácie evanjelických škôl. Metodička Dana Naďová podala informáciu o možnostiach práce metodického centra pre náboženskú výchovu. Tajomníčka GBÚ pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá informovala o stave písania a tlačenia učebníc pre náboženskú výchovu, o konaní súťaží Biblická olympiáda, Duchovná pieseň a pláne ďalších súťaží v rámci plánu aktivít.

Po skončení zasadnutia Školského výboru ECAV na Slovensku sa konalo zasadnutie Správnej rady Fondu vzdelávania, ktorá sa zaoberala stavom účtu a predloženými žiadosťami.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 22.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart