Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy 2017

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia usporiadali pre vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách ďalší pracovný seminár. Uskutočnil sa 7.-8. septembra 2017 v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Prvý deň bol zameraný na oboznámenie s funkciou a prípravou učebného plánu školy a tiež na tvorbu a spôsob vypracovania tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Do danej problematiky nás uviedla svojou prednáškou a workshopom PhDr. Dáša Vargová, CSc. zo Štátneho pedagogického ústavu Bratislava. Večer patril výmene skúseností z praxe a diskusii účastníkov. Poruchy správania žiakov a špecifické vývinové poruchy učenia a reči nám v druhý seminárny deň cez svoje dve prednášky priblížila PhDr. Viera Hybenová z Metodicko-pedagogického centra Prešov. Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku a organizačne ho zabezpečila Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu z GBÚ ECAV Bratislava, za čo jej patrí poďakovanie. Úvodnou pobožnosťou a modlitbami poslúžil autor tohto príspevku.
Ďakujeme Pánovi cirkvi za čas strávený na seminári. Jeho cieľom bolo prispieť k rozvoju odborných kompetencií vyučujúcich a tým ku skvalitneniu vyučovania náboženskej výchovy, ktorá je dôležitou súčasťou napĺňania Kristovho misijného príkazu.

Spracoval : Roman Sarvaš, námestný farár v CZ Babiná, predseda ŠV ZD ECAV

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 20.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart