Pracovné semináre v Ichthyse

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia 16. − 18. apríla 2018 usporiadali pracovné semináre v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Prvý deň bol venovaný ekonomickému semináru pre ekonómov evanjelických škôl. Seminár bol organizovaný v spolupráci s Centrum poradenstva a vzdelávanie, n. o. v Žiline. Lektorkou kurzu bola RNDr. Ing. Marcela Dobešová, renomovanou odborníčka v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami. Je jednou z mála odborníkov, ktorí sa tejto náročnej oblasti ekonomiky tretieho sektora na Slovensku venujú. Seminár poskytol účastníkom vzdelávanie v oblastiach špecifiká účtovania a ekonomika cirkevných škôl a školských zariadení, zdaňovanie príjmov, účtovná uzávierka a závierka a finančný manažment (tvorba rozpočtov, finančné ciele, finančná analýza a finančná kontrola.

V dňoch 17. a 18. apríla sa konal pracovný seminár pre učiteľky evanjelických materských škôl a 1. stupňa základných škôl. Na úvod seminára sa prítomní predstavila PaedDr. Bc. Katarína Kutlíková, riaditeľka Evanjelickej materskej školy v Žiline prítomných s návrhom nových učebných z náboženstva v materských školách, ku ktorým prebehla krátka diskusia. Ďalší program seminára bol zameraný na tvorbu pracovných listov. Prednášky na túto tému - Príprava pracovného listu pre deti materských škôl a žiakov 1. stupňa ZŠ a ukážky možností využitia textových a grafických editorov pre prípravu pracovných listov − predniesla Ing. Karolína Dubovská, ktorá pracovala ako externá lektorka Metodicko-pedagogického centra pre oblasť informatiky, kde školila učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ.

Ďalšou prednášateľkou bola Irma Kurčíková, PhDr., ktorá pracovala v oblasti školstva ako vedúci pedagogický zamestnanec (riaditeľka MŠ, zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ) a tiež v sociálnej oblasti ako odborný garant. Vo svojich prednáškach hovorila na tému Význam a využívanie PL na rozvoj kompetencií dieťaťa predškolského veku a 1. stupňa ZŠ – I. časť a II. časť.

Moderátorkami jednotlivých častí seminára boli za materské školy sestra Mgr. Ľubica Sabolová z Evanjelickej materskej školy v Prešove a za 1. stupeň základných škôl sestra Ing. Katarína Mišánková z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Na záver pracovných seminárov podali účastníčky svoje návrhy a podnety na ďalšie semináre a prácu Školského výboru ECAV na Slovensku.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 15.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart