Orientačný kurz študentov EBF UK

V dňoch 22. až 24. 9. 2017 sa študenti 1. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava zúčastnili na orientačnom kurze, ktorý pripravili sestry spirituálky Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., a Mgr. Anna Debnárová.

Strávili sme dva dni nielen vzájomným zoznamovaním, ale boli nám predstavené aj priestory fakulty a jej blízke okolie, či možnosti štúdia a využitia voľného času. Prišli nás navštíviť i starší študenti, ktorí nám opísali akademický, ako aj duchovný život na fakulte. Nezabudli nám celý program spestriť zaujímavými, ale i poučnými príbehmi z ich začiatkov, po ktorých sme sa už úplne cítili ako doma. Streli sme sa i s našimi novými pedagógmi, ktorí nás príjemne uvítali, a dokonca nám dali možnosť nahliadnuť do ich dňa a príprav na tento akademický rok.

Kurz sa niesol v zmysle veršov z Listu Kolosenským: „Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. (Kol 1, 13 – 14) A tak aj my, na začiatku svojho štúdia chceme vyznávať, že náš nebeský Otec, ktorý nás vytrháva z každodennej tmy tohto sveta, aby nás vykúpil a preniesol do Jeho kráľovstva, bude naším útočiskom a silou počas celého štúdia na tejto fakulte, ktorú môžeme počnúc týmto víkendom hrdo oslovovať: „Naša alma mater.”

Chceme sa poďakovať našim sestrám spirituálkam za ich ochotu a úprimnú snahu začleniť nás do kolektívu EBF, Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a za zabezpečenie tohto kurzu, a zároveň prosiť nášho Pána, aby nás sprevádzal a dával nám potrebnú múdrosť na každý deň nášho štúdia.

Andrej Lacko, Patrícia Sára Šimková, študenti EBF UK | 28.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart