KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2017 - výsledok

Dňa 30. augusta 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili štyria absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia.

Kaplánskym skúškam predchádzal pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Kandidáti absolvovali písomnú skúšku a ústnu skúšku pred komisiou. Podmienkou na pripustenie k ústnej skúške bolo úspešné vypracovanie písomnej práce, ktorej témou bolo 80. výročie úmrtia Martina Rázusa .

Kandidáti absolvovali písomnú skúšku a ústnu skúšku pred komisiou, ktorej predsedal generálny biskup ECAV doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. (Dogmatika). Členmi skúšobnej komisie boli biskup ZD Mgr. Milan Krivda (Poriadok služieb Božích), biskup VD Mgr. Slavomír Sabol (Praktická exegéza), Mgr. Rastislav Stanček (Malý katechizmus), PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma (Cirkevné právo), Mgr. Ivan Mucha (Znalosť Biblie) a Mgr. art. Marek Mišiak (Liturgický spev).

Kaplánske skúšky úspešne ukončili a svedectvo o kaplánskej skúške si prevzali Mgr. Lucia Fagová, Mgr. Danica Fojtíková, Mgr. Eunika Jurková a Mgr. Samuel Velebír. Toto svedectvo ich oprávňuje byť ordinovanými za kňazov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutoční v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Skalici 16. septembra 2017 o 10.00 hod. V priamom prenose ju odvysiela RTVS na Dvojke.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart