Hlinohranie... - podporná terapia v Červenici

V júni až októbri 2018 sme v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici pracovali na projekte podpornej terapie vzdelávania žiakov s hluchoslepotou „Hlinohranie - dovybavenie dielne pre realizáciu podpornej terapie“.

Vďaka tomuto projektu sme mohli zaobstarať keramickú pec a iné pomôcky potrebné pre prácu s hlinou. Hlavným cieľom projektu bolo umožniť žiakom samostatne sa realizovať, podporovať rozvoj jemnej motoriky, ale aj rehabilitácie a relaxácie pri činnosti ako aj umocnenie pocitu úspechu v podobe dosiahnutia hotových výrobkov.

Jednotlivec, ktorý je v živote ukrátený o dva najcennejšie zmysly, ako sú zrak a sluch, sa učí hľadať a využívať spôsob, ako si kompenzovať chýbajúce zmysly. Najčastejšie sú to ruky osoby s hluchoslepotou, ktoré preberajú funkciu očí a uší. Robert Smithdas (americký spisovateľ postihnutý hluchoslepotou) povedal: „Svet hluchoslepého je len taký veľký, kam dosiahne končekmi svojich prstov...“ Pomocou projektu môžeme realizovať svoje sny. Prácu s hlinou sme zaradili do edukačného procesu ako podpornú terapiu. Vďaka keramickej peci môžu výrobky, ktoré vyrobíme spolu s našimi žiakmi samotným výpalom dosiahnuť trvalý úžitkový efekt. Prostredníctvom neho žiaci môžu získať spätnú väzbu o tom, čo vykonávajú.

Projekt sa nám podarilo realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Mgr. Krajčirovičová, Červenica | 29.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart