Deň učiteľov VD ECAV na Slovensku

Evanjelické cirkevné školy vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku oslávili Deň učiteľov 6. apríla 2018 v Ev. a. v. chráme v Opinej. Hostiteľom tohtoročného podujatia bola Evanjelická spojená škola internátna v Červenici.

Oslavy tohto výnimočného dňa otvorili svojím programom žiaci a pedagógovia školy v Červenici. Služby Božie spoločne viedli biskup VD ECAV Slavomír Sabol a zborový farár CZ ECAV v Opinej Radoslav Grega. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup VD ECAV Slavomír Sabol.

Po skončení služieb Božích nasledoval program k oceňovaniu pedagógov. Na úvod sa m prihovoril riaditeľ ESŠI v Červenici Miloš Kollár a s pásmom piesní vystúpil hosťujúci študentský spevácky zbor Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici pod vedením dirigenta Petra Bibzu. Prítomných pozdravil tajomník pre cirkevné školy Miroslav Čurlík, ktorý pripomenul aj nedávne 25. výročie založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici. Ocenenie z rúk brata biskupa Slavomíra Sabola a predsedu školského výboru VD ECAV Dušana Havrilu si prevzali 9 pedagógovia. Z Evanjelickej spojenej školy v Martine boli ocenení Tomáš Gulán, vyučujúci ev. a. v. náboženstva a James Stuart Baxter, lektor anglického jazyka. Z radov Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši ocenenie získala Eva Klejková, pedagogička na 1. stupni základnej školy, a Janka Záborská, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a hudobnej výchovy. Z Evanjelického gymnázia J. A. K. v Košiciach si ocenenie prevzali Libuša Mičková, vyučujúca telesnej výchovy, a Gabriela Podracká, vyučujúca predmetov chémia a fyzika. Ocenenou učiteľkou z Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici bola Iveta Verčimáková, špeciálna pedagogička hluchoslepých a viacnásobne postihnutých. Z Evanjelickej spojenej školy v Prešove boli ocenení Ivana Majerníková, vyučujúca na 1. stupni základnej školy, a Miroslav Čurlík, vyučujúci biológie a geografie.

Po ukončení slávnostnej časti programu mali hostia možnosť výberu z dvoch exkurzií. Pedagógovia z Liptovského Mikuláša a Martina navštívili priestory ESŠI v Červenici. Skupina učiteľov z Prešovskej a Košickej školy si prezreli mineralogickú zbierku Slanských vrchov pri farskom úrade v Opinej. Tento výnimočný deň bol zavŕšený spoločným obedom v príjemnej priateľskej atmosfére v penzióne v Budimíre.

Fotografie: Petra Bajusová

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 13.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart