Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

V Aule Biblickej školy v Martine sa 10. mája 2019 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na šiestom ročníku súťaže Duchovná pieseň. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Propozície pripravila predsedníčka poroty Jana Bosáková a členovia odbornej poroty v zložení: Jana Pastorková, Dana Borcovanová, Michal Janiga, Jozef Havrila a Marek Mišiak. Evanjelická spojená škola a Biblická škola v Martine v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ ECAV na Slovensku organizačne zabezpečili priebeh súťaže.
Súťaž zahájila prezentácia detí materských škôl, ktoré vystúpili pred účastníkmi a porotou v nesúťažnom kole a priniesli radosť z ich bezprostredných vystúpení. Deti boli za svoje vystúpenie odmenené diplomom za účasť a vecnou cenou. Veríme, že z nich vyrastú noví účastníci ďalších kôl tejto speváckej súťaže.
Súťaž Duchovná pieseň je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi predmetové súťaže. Cieľom tejto súťaže je dať priestor hudobným talentom a pomôcť im rozvíjať tento dar, ako aj motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Súťaž je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale aj pre všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní.
Súťaž sa konala v štyroch kategóriách, rozdelených podľa veku, a zúčastnilo sa na nej 38 súťažiacich, víťazov školských a seniorálnych kôl. Podľa propozícií spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a  duchovnú pieseň podľa vlastného výberu. Mohli byť sprevádzaní hudobným nástrojom.
Výkony súťažiacich hodnotila vždy trojčlenná porota bodovaním. Súťažiaci mohli celkovo získať maximálne 60 bodov (1. a 2. kategória) alebo 90 bodov (3. a 4. kategória). Konečné hodnotenie 1.- 4. kategórie súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma alebo udelením diplomu za účasť. V každej kategórii určila porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

1. kategória – deti od 6 do 8 rokov
Marco Marčíni – EZŠ ZO Rimavská Sobota

2. kategória – žiaci od 9 do 11 rokov
Sarah Čábyová – ZŠ Hrnčiarska, Zvolen

3. kategória – žiaci od 12 do 15 rokov
Natália Sekeráková – EGJAK Košice

4. kategória – žiaci od 16 do 20 rokov
Katarína Cínová – EKG Prešov

Všetci účastníci boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťažiacich a Biblickej škole, cirkevnému zboru a Evanjelickej spojenej škole v Martine za poskytnutie priestorov. Predsedníčke poroty za jej aktívnu prácu pri príprave a hodnotení súťaže, všetkým zamestnancom školy, ktorí pre nás pripravili príjemné prostredie a zabezpečili priebeh súťaže. Všetkým súťažiacim, prajeme aby svoj talent naďalej rozvíjali a víťazom blahoželáme.

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 16.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart