Akademické služby Božie a odovzdanie štipendia Peressényiovcov

Aj v tomto akademickom roku sa 13. 12. 2017 konali akademické služby Božie, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Služby Božie boli spojené s pripomienkou Medzinárodného dňa študentov a so slávnostným odovzdaním štipendia z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

Štipendiom boli ocenení študenti 2. – 5. ročníka evanjelickej teológie, ktorí v uplynulom akademickom roku dosiahli najlepší prospech v ročníku. V 2. ročníku bola ocenená Miroslava Ferencová, v 3. ročníku Katarína Čierňavová, vo 4. ročníku bol ocenený Branislav Balca a v 5. ročníku Samuel Sabol. V tomto roku bolo dvom študentom udelené aj sociálne štipendium z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov, ktoré dostali Marek Žaškovský, študent 4. ročníka, a Andrej Maťaš, študent 5. ročníka. Veríme, že oceneným študentom štipendium poslúži a pomôže, a zároveň ich povzbudí k ďalšiemu štúdiu.

Ako v príhovore spomenula tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá, je potrebné, aby študenti naďalej pokračovali v dosahovaní takýchto úspechov, nie však len kvôli samotnému štipendiu, ale predovšetkým z lásky k Pánu Bohu a cirkvi. Dúfame, že tieto slová si všetci vzali k srdcu a budú sa snažiť ich napĺňať. Po službách Božích boli študenti pozvaní na pohostenie.

Za udelenie štipendia v mene ocenených študentov ďakujeme.

Miroslava Ferencová, študentka EBF UK | 10.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart