< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Hospitačný záznam 2016

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí prijalo uznesenie č. 25-2/201, ktorým schvaľuje Hospitačný záznam pre vyučovanie predmetu NAB a odporúča jeho používanie v rámci ECAV. Zároveň odporúča seniorským a biskupským kontrolným skupinám (vizitáciám) vyžadovať vedenie evidencie týchto záznamov ako dôkazov o kvalite výučby NAB a EVB aj o kontrolnej činnosti nadriadených...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 26.5.2016

viac

Výberové konania v ESŠ v Prešove 2016

Riaditeľstvo Evanjelickej spojenej školy v Prešove vyhlasuje výberové konania: - do Evanjelického kolegiálneho gymnázia - učiteľ/ka ANJ/NEJ - do Evanjelickej základnej školy - 2. stupeň - učiteľ/ka SJL

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 26.5.2016

viac

Študentky EKG v Prešove postúpili do semifinále súťaže v debatovaní po nemecky

Na regionálnom kole Medzinárodnej debaty mládeže v nemeckom jazyku - Jugend debattiert international 2016 v Košiciach 5. 5. 2016 sa študentky evanjelického kolegiálneho gymnázia Lucia Demjanová a Sára Kozáková prebojovali do slovenského semifinále medzi osem najlepších debatérov na Slovensku.

 

Iveta Birošová, EKG v Prešove | 19.5.2016

viac

Bohoslovci na sústredení pod Tatrami

Bohoslovci z 3. ročníka v študijnom odbore evanjelická teológia sa 22. – 24. 4. 2016 zúčastnili na ročníkovom sústredení pre kandidátov duchovnej služby (KDS) v ECAV na Slovensku. Tohtoročné aprílové sústredenie sa konalo v CZ ECAV Poprad-Veľká na tému Katechéza cirkvi na území cirkevného zboru.

 

Emil Hankovský, študent 3. ročníka evanjelickej teológie na EBF UK  | 19.5.2016

viac

Deti z EMŠ si uctili pamiatku Štefánika

V stredu 4. mája 2016 sa deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave zúčastnili na pietnom akte položenia vencov k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka | 12.5.2016

viac

Biskup VD medzi žiakmi prešovského EKG

Posledné aprílové stretnutie Domina, ktoré si gymnazisti z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove organizujú sami za spolupráce s duchovným správcom školy ThDr. Matejom Oráčom, PhD., sa nieslo − podobne ako to predchádzajúce − v znamení Zjavenia Jána.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 3.5.2016

viac

Jarný projektový týždeň v Prešove

V dňoch 18.- 22.apríla 2016 zorganizovala Evanjelická základná škola v Prešove pre svojich žiakov na prvom stupni netradičné zážitkové vyučovanie v podobe jarného projektového týždňa. Naším cieľom bolo prepojiť školu so životom a regiónom. Zdrojom nadobúdania nových poznatkov a zručností sa stali exkurzie (navštívili sme zberný dvor mesta Prešov na Delni, detské predstavenie v Divadle Alexandra Duchnoviča, Planetárium), praktické besedy s odborníkmi a...

 

Ľubica Demčáková, EZŠ v Prešove | 28.4.2016

viac

Stretnutie partnerských fakúlt v Budapešti

V dňoch 19. – 20. apríla 2016 navštívila štvorčlenná delegácia pod vedením doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol., dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, partnerskú teologickú univerzitu Evangélikus Hittudományi Egyetem v Budapešti.

 

Erika Valková-Krišťáková, odb. asistentka, Katedra prakt. teológie EBF UK | 28.4.2016

viac

Školstvo v Košickom senioráte ECAV

V závere školského roka 2015/2016 dostanú svoje prvé vysvedčenia aj prví žiaci 1. ročníka Evanjelickej základnej školy STROM so sídlom na Exnárovej ulici č. 10 v Košiciach.

 

Dušan Havrila, konsenior KOS a školský dekan | 27.4.2016

viac

Jarné projektové dni na EKG v Prešove

Netradičné formy vyučovania sú už tradičnou súčasťou vyučovania na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove. Okrem exkurzií, pobytov na zahraničných partnerských školách, víkendových seminárov, medzinárodných projektových stretnutí, písania seminárnych prác atď. k nim už neodmysliteľne patrí aj bloková výučba predmetu umenie a kultúra.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 12.4.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart