Základné školy

1. Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06 Bratislava;
02/52 96 73 89, zakladna.skola@evlyceum.sk, www.evlyceum.sk,
Ing. Edita Prostredníková – riaditeľka, Mgr. Karolína Konopeusová – duchovná správkyňa

2. Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)

3. Evanjelická základná škola v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin)

4. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota;
047/563 11 27, 0911 826 269, riaditeľ 0910 826 269, eskola@rsnet.sk, www.ezsrs.edupage.org,
Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ, Mgr. Martina Krivdová – duchovná správkyňa

5. Evanjelická základná škola s materskou školou v Prešove
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)

6. Evanjelická špeciálna základná škola pre hluchoslepých internátna
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)

7. Evanjelická základná škola s materskou školou, Exnárova 10, 040 01 Košice;
0905 155 749, ezskosice@gmail.com, havrilad@centrum.sk, www.ecavskola.estranky.sk,
kontakt: PaedDr. Dušan Havrila, PhD.


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart