Spojené školy

1. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Organizačné zložky:
● Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš;
044/56 21 951, 044/54 72 901; sekretariat@esslm.sk, www.esslm.sk;
PaedDr. Jana Chaloupková – riaditeľka, 044/54 72 902, 0910 991 633, riaditel@esslm.sk;
Mgr. Jana Ďuranová – duchovná správkyňa, jduranova@gmail.com
● Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš;
044/562 19 51, 044/547 29 01, 0910 991 633, sekretariat@esslm.sk, www.esslm.sk,
PaedDr. Jana Chaloupková – riaditeľka, 044/54 72 902, riaditel@esslm.sk;
Mgr. Darina Brehuvová - duchovná správkyňa, brehuvova@esslm.sk
Súčasti:
● Školská jedáleň pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
● Školský klub detí pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

2. Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
051/772 14 01 sekretariát, 0915 651 991 zástupkyňa pre EKG, 0915 272 050 ZŠ a ŠKD, 0915 272 023 MŠ; skola@esspo.sk, sekretariat@esspo.sk, jedalen@esspo.sk; www.esspo.sk,
PhDr. Marián Damankoš, PhD. – riaditeľ, 0918 828 221, riaditel@esspo.sk;
ThDr. Matej Oráč, PhD. – duchovný správca, orac@esspo.sk
Organizačné zložky:
Evanjelické kolegiálne gymnázium
Evanjelická základná škola s materskou školou
Súčasti:
● Školská jedáleň pri EŠS, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
● Školský klub detí pri EŠS, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov

3. Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
051/779 02 15, 0918 585 147, essi.cervenica@gmail.com; www.eszscervenica.sk,
PaedDr. Miloš Kollár, PhD. – riaditeľ
Organizačné zložky:
Evanjelická špeciálna materská škola internátna
Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých
Evanjelická praktická škola internátna
Súčasti:
● Školská jedáleň pri EŠSI, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
● Školský internát pri EŠSI, Červenica 114, 082 07 Tuhrina

4. Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
043/324 02 51, 043/324 00 74 sekretariát, ezsmt@ezsmt.sk, www.essmt.sk,
Mgr. Jozef Sopoliga – riaditeľ, 0905 517 181, riaditel@ezsmt.sk;
ThDr. Jana Bosáková – duchovná správkyňa, jankabosakova@gmail.com
Organizačné zložky:
Evanjelická materská škola, Divadelná 32, 036 01 Martin
Evanjelická základná škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Súčasti:
● Školská jedáleň pri ESŠ, Divadelná 32, Martin
● Školský klub detí pri ESŠ, M. R. Štefánika 17, Martin


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart