Synoda môže všetko?

Stalo sa, že sme mohli počuť názor: Synoda môže všetko. Ako je to naozaj?

Predseda Generálneho súdu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, profesor Svák, medzinárodne uznávaný profesor ústavného práva, vo svojom vystúpení na Synode ECAV na Slovensku upozornil na vážne porušovanie Ústavy Slovenskej republiky, ktorá je nad všetkými našimi zákonmi, na rokovaní synody. Upozornil, že voči verejnému osočeniu a zníženiu jeho autority na zasadnutí synody sa bude brániť.

Dištriktuálny biskup Slavomír Sabol v reakcii na slová profesora Sváka vyjadril nesúhlas s jeho tvrdením, že Ústava SR je nad všetkým. Ústava SR podľa neho hovorí aj o tom, že cirkvi si spravujú svoje veci sami. Zmluva medzi štátom a cirkvou hovorí, že veci, ktoré sa týkajú cirkví si riešime v rámci svojich zákonov.

Je bez pochyby, že meno profesora Sváka bolo na synode verejnými vystúpeniami niektorých synodálov pošpinené. Ústava SR v čl. 19 odsek (1) hovorí: Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

Stojí teda Ústava SR nad všetkým, alebo platí názor dištriktuálneho biskupa, že cirkevné predpisy majú prednosť pred Ústavou ECAV?

Cirkví a náboženské spoločnosti získali po roku 1989 slobodu a táto sloboda je im zaručená aj Ústavou SR, ktorá v čl. 24 odsek (3) hovorí, že cirkví si spravujú svoje záležitosti samy. Hneď ďalší odsek však upozorňuje, že výkon tohto práva nie je absolútny, ale možno ho zákonom obmedziť - napríklad ak ide o ochranu práv a slobôd iných.

Koniec koncov, už zákon č. 308/1990 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorým cirkvi po rokoch neslobody získali späť svoje práva, dáva cirkvám právo vydávať vnútorné predpisy, len pokiaľ nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (§ 6 odsek (1) písmeno b). A odsek (2) v tom istom paragrafe priamo hovorí, že výkon činností cirkví nesmie byť v rozpore s Ústavou SR a nesmie ohrozovať práva a slobody druhých.

V roku 2002 bola medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami podpísaná zmluva č. 250/2002 Z. z. Hneď v čl. 1 v prvom odseku tejto zmluvy sa konštatuje, že Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu registrovaných cirkví, ktoré ju majú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Sumár základných oprávnení a činnosti cirkví podľa tejto zmluvy je uvedený v čl. 2, ale vždy, za každým takýmto oprávnením cirkvi, je tam dodatok, že to musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, resp. že to nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.

Koniec koncom, aj v našej Ústave ECAV v článku 4 sa v druhom odseku píše, že v činnosti upravenej zákonmi štátu sa Evanjelická cirkev spravuje ich ustanoveniami. Aj preto má každý duchovný v pracovnej zmluve uvedené ustanovenie o povinnosti zachovávať nielen Ústavu ECAV, ale aj všeobecne právne predpisy Slovenskej republiky.

Ak pripustíme, že cirkev cez Synodu ako svoj najvyšší orgán môže vydávať cirkevné predpisy v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ktoré napríklad umožnia potláčať právo ktoréhokoľvek člena cirkvi na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu dobrého mena, potom vystavujeme našu cirkev riziku, že ju naši neprajníci môžu označiť ako extrémistickú organizáciu a požadovať od štátu jej zrušenie či zakázanie. Možno by preto stálo za to dať tému vzťahu ECAV k Ústave SR a k ľudským právam a slobodám do programu vzdelávania našich duchovných.

A ešte jedna poznámka na záver. Je jedna oblasť, v ktorej zákony cirkvi majú prednosť pred štátnymi zákonmi – a to je oblasť pracovného práva. V Zákonníku práce sa v § 3 v treťom odseku píše, že pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa spravujú Zákonníkom práce, len ak vnútorne predpisy cirkví a náboženských spoločností neustanovujú inak. Škoda, že v cirkvi sa nezameriame na túto oblasť, pretože vyriešenie pracovnoprávneho postavenia duchovných v našej cirkvi by prinieslo cirkvi viac osohu, ako amatérske diskusie na tému, či Synoda môže alebo nemôže naozaj všetko.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 6.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart