Od konfliktu k jednote

Na Rádiu Slovensko 2. novembra 2016 v publicistickej relácii K veci sa doc. Ondrej Prostredník vyjadroval v súvislosti so stretnutím v Lunde.

Okrem iného povedal, že „v porovnaní s inými časťami sveta je u nás ten vzťah medzi evanjelikmi a katolíkmi zameraný na úplne iné témy, a ak by sme mali parafrázovať ten názov toho významného dokumentu (Od konfliktu k spoločenstvu), ktorého ovocím je vlastne aj spoločné pripomenutie v Lunde, my sme vlastne stále ešte viac na tej strane konfliktu u nás na Slovensku a menej na tej strane spoločenstva. A to platí rovnako pre obe konfesie. Stále vidíme väčší zmysel v zdôrazňovaní toho, čo nás rozdeľuje, než v zdôrazňovaní toho, čo nás spája. A, žiaľ, to sa prenáša potom aj do spoločnosti. Aj spoločnosť radšej hovorí o tom, čo ľudí a kultúry rozdeľuje, než o tom, čo ich spája. A to je úplne v priamom rozpore s tým, čo deklarovali tí predstavitelia aj katolíci, aj evanjelici tam v Lunde, keď povedali - je oveľa viac toho, čo máme spoločné ako kresťania, ako ľudia, než toho, čo nás rozdeľuje."

Priznám sa, že nerozumiem, prečo doc. O. Prostredník vysiela takéto signály do sekulárnej spoločnosti a vykresľuje našu cirkev (a cirkví na Slovensku všeobecne) v takýchto negatívnych súvislostiach. Ale - aby som aj ja jemu zlý chýr nerobil, ale aby som ho ospravedlnil, dobre o ňom naďalej zmýšľal aj hovoril a všetko v lepšom zmysle vysvetľoval, chcem povedať, že zrejme je to len preto, lebo doc. Prostredník je tak už asi trochu vzdialený od slovenskej reality, žije viac–menej mimo diania v cirkvi a z Machnáča či z Bruselu sa nedá všetko postrehnúť.

Keďže ja ako riaditeľ GBÚ som, naopak, do všetkého diania až priveľmi vtiahnutý, cítim povinnosť uviesť tieto informácie na pravú mieru.

29. januára 2013 sa generálny biskup Klátik a arcibiskup Zvolenský stretli a dohodli sa na vzniku neformálnej platformy, na ktorej by sa stretávali najvyšší predstavitelia najväčších kresťanských cirkví a neskôr aj židovských náboženských obcí a vymieňali si názory. Mysleli práve na to, že medzi nami je ďaleko viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje. A tak od roku 2013 sa pravidelne dvakrát do roka stretávajú striedavo raz na GBÚ a raz v sídle KBS generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví Miloš Klátik, arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi v SR Ján Babjak, prešovský arcibiskup Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Rastislav a biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku László Fazekas. Pravidelným účastníkom týchto stretnutí je aj predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel a na zasadnutia je striedavo prizývaný aj jeden zástupca z menších cirkví združených v ERC.

Na ôsmich doteraz zorganizovaných stretnutiach sa prerokovalo mnoho záležitostí, ktoré sú predmetom spoločného záujmu, a závery mnohých boli premietnuté aj do spoločných vyhlásení, komuniké zo stretnutí či memoránd. O týchto zasadnutiach je verejnosť informovaná prostredníctvom našej stránky www.ecav.sk a v spravodajstve na stránkach Evanjelického posla. Informácie podáva generálny biskup aj na synode a nájsť si ich môžete aj v správach predsedníctva, ktoré sú práve kvôli informovanosti širokej verejnosti vydávané aj v tlačenej podobe v Tranosciu, a. s. Preto len v stručnosti pripomeniem aspoň niektoré témy, z ktorých viaceré po prerokovaní vyústili do spoločných stanovísk týchto najvyšších predstaviteľov cirkví:

- Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o rodine (2013)
- Vyhlásenie k prenasledovaniu kresťanov v Sýrii, Egypte, ale aj v ďalších krajinách (2013)
- Vyhlásenie o náboženskej slobode (2014)
- Vyhlásení k demografickej situácii na Slovensku (2014)
- Výmena stanovísk k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR (2014)
- Výmena stanovísk k úlohe cirkví pri riešení problematiky utečencov a imigrantov (2015)
- Vyhlásenie k nadchádzajúcemu predsedníctvu SR v Rade Európskej únie (2016)
- Vyhlásenie o prežívaní sviatočného dňa v rodine (2016)
- Výmena stanovísk k úprave systému financovania cirkví (2016)

Spolupráca cirkví v Slovenskej republike je v posledných rokoch na veľmi dobrej úrovni, o problémoch cirkví, ale aj problémoch spoločnosti, sa rokuje otvorene, rovnocenne a s rešpektom voči partnerovi.

Spoluprácou cirkví však nestierame rozdiely vo vierouke a nezahmlievame našu evanjelickú a. v. identitu. Jedine takýto jasný postoj vedie k vzájomnému rešpektu i ku vzájomnému uznaniu. Aj preto generálny biskup Miloš Klátik inicioval v príslušných orgánoch našej cirkvi prijatie viacerých, Evanjelickú cirkev a jej vierouku obraňujúcich stanovísk.

Pripomeňme si len niektoré z nich:
- Stanovisko Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k dokumentu pápežskej kongregácie pre náuku viery „Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov učenia o cirkvi“ (2007)
- Stanovisko Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku k otázke návrhu zmluvy medzi Vatikánom a SR o výhrade svedomia (2007).

Mám nádej, že už nikdy, ani omylom, nebudú pod pláštikom ekumény rozposielané výzvy do evanjelických a. v. cirkevných zborov s modlitbami k panne Márii ako patrónke Slovenska, na čo si s rozčarovaním mnohí ešte dnes spomíname.

Dušan Vagaský, 9. 11. 2016; uverejnené v EPST č. 47/2016, s. 3

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 24.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart