Ako to bolo s prekleňovacou pôžičkou CZ ECAV Mokrá Lúka

................

V časopise OZ Evanjelická jednota EFFATHA sa okrem iného dočítame: „Predsedníctvo ECAV má kompetencii rozhodnúť bez predchádzajúceho súhlasu GP o čiastke 200 tis. Sk (= 6.340,- EUR) ročne (či už ide o jednorazovú sumu, alebo súčet viacerých súm nepresahujúci uvedenú výšku). V jednom prípade (preklenovacia pôžička na úhradu kostolných lavíc v cirkevnom zbore, kde je farárkou švagriná generálneho biskupa) .... predsedníctvo ECAV (Miloš Klátik – generálny biskup a Imrich Lukáč – generálny dozorca) rozhodlo bez predchádzajúceho súhlasu GP – teda nad rámec svojich kompetencií...“

Rozhodnutie Predsedníctva ECAV koncom roka 2013 bolo vyvolané akútnosťou prípadu. Už predtým, na zasadnutí GP 6. 12. 2013, bolo na podnet Predsedníctva ECAV prijaté 13 hlasmi členov GP (nikto nebol proti a 3 sa zdržali hlasovania) návrh uznesenia, ktorým sa GP obracia na Predsedníctvo GES preveriť spôsob vybavovania žiadosti CZ ECAV Mokrá Lúka. CZ sa totiž sťažoval, že ich žiadosti o návratnú pôžičku z pôžičkového fondu Gustáva Adolfa z júla 2013 sa nevenuje na senioráte patričná pozornosť. Predsedníctvo GES však namiesto preverenia a urýchleného vybavenia žiadosti podalo (neskôr) odvolanie proti uzneseniu GP, ktoré riešila až synoda v Levoči.
Cirkevnému zboru Mokrá Lúka nemohla teda správna rada Generálnej podporovne vyhovieť, pretože jej chýbalo odporúčanie nadriadených orgánov seniorátu (dištriktu).
Tu sa treba pristaviť a pýtať sa, prečo takýto postoj zaujal seniorát voči vlastnému zboru? Ak použijeme poznámku z Effathy – pýtame sa: Nie je to náhodou práve preto, že v cirkevnom zbore je farárkou švagriná generálneho biskupa? Až potom, keď si cirkevný zbor nemohol pomôcť u vlastného seniorátu, začalo konať Predsedníctvo ECAV. Nie preto, že farárkou je švagriná generálneho biskupa, ale preto, že hrozili reálne škody cirkevnému zboru. Predsedníctvo ECAV malo informácie, že CZ dostane nenávratnú pomoc od HfO a malo informácie aj o tom, že väčšina členov správnej rady Generálnej podporovne je pripravená odsúhlasiť cirkevnému zboru návratnú pôžičku. Preto sa rozhodlo preklenovaciu pôžičku poskytnúť. Dnes, keď Effatha tento „problém“ otvára, už je prekleňovacia pôžička dávno splatená. Finančná bilancia ECAV však ani predtým nebola uvedenou pôžičkou nikdy narušená. Iba namiesto hotovosti sa na Spevníkovom fonde objavila dočasne pohľadávka voči CZ Mokrá Lúka.

Keď sa tento prípad dáva do súvislosti z predajom nehnuteľnosti v CZ Bratislave, rozdiel je podstatný. Z cirkvi, vďaka predaju nehnuteľnosti, na ktorý nemalo Predsedníctvo CZ Bratislava oprávnenie, odišli nehnuteľnosti definitívne a škoda, ktorá cirkvi (cirkevnému zboru) vznikla, je podľa odhadu súdneho znalca 822 tis. €. Okrem toho uvedenou transankciou sa vo verejnosti poškodilo dobré meno ECAV ako zodpovedného správcu majetku vráteného cirkvi v reštitúciách po Nemeckej evanjelickej cirkvi.
Zdroje vo výške 9 900,- €, ktoré boli z rozhodnutia Predsedníctva ECAV zo Spevníkového fondu zapožičané cirkevnému zboru Mokrá Lúka, sa po 3 mesiacoch na účet fondu vrátili a Predsedníctvo ECAV ušetrilo cirkvi (cirkevnému zboru) penále za neuhradené faktúry a uchránilo pred svetom dobré meno ECAV ako spoľahlivého partnera, ktorý si plní záväzky.

A na záver ešte jedna formálna pripomienka a upozornenie bratov dištriktuálnych dozorcov (predsedu a podpredsedu OZ Evanjelická jednota – vydavateľa Effathy): Od synody 2012 platí novela cirkevného zákona 2/1999 o hospodárení, kde sú uvedené iné sumy, ako v spomínanom texte uvádza anonymný autor. Ale nie to je podstatné.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.8.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart