Ako to bolo s vystúpením riaditeľa GBÚ na synode

......................

Brat Juraj Gáll v časopise CZ Prešov Patmos píše: „... Diskusia o Reformate, s.r.o., Diakonii ECAV, ale aj o rozpočte a správe predsedu GHV vyvrcholila nedôstojným vystúpením riaditeľa GBÚ...“

Keďže uvedeným vyjadrením v časopise sa napadá integrita moje osobnosti, musím na tento článok reagovať. Na úvod chcem poznamenať, že okrem nesúhlasných stanovísk (ako je stanovisko brata Gálla) som počul aj viacero podporných a ďakovných stanovísk od prítomných synodálov. Možno po mojom vystúpení si nanovo uvedomili, že klamstvo nemôže byť pracovnou metódou synody.

Moje spomínané vystúpenie v rozprave sa týkalo bodu kontrola plnenia uznesení. Nebola to teda ani rozprava o rozpočte a ani rozprava o správe predsedu GHV, ako uvádza brat Gáll. A moje vystúpenie sa netýkalo ani diakonie a vlastne ani Reformaty.

Týkalo sa to jedného očividného klamstva, ktorého sa priamo vo vystúpení na synode dopustil brat predseda generálneho hospodárskeho výboru, keď uviedol, že na zasadnutí GHV 25. 3. 2014 sa neprijalo uznesenie o zrušení právnej subjektivity spoločnosti Reformata. Toto jeho svedectvo malo za následok, že niektorými synodálmi, napríklad aj bratom Jurajom Gállom, bolo toto jeho vystúpenie vzaté za „pravdivé“ a nepomohli ani vysvetlenia generálneho dozorcu či generálnej právnej zástupkyne o opaku.

Keďže som na predmetné zasadnutie GHV bol prizvaný, nemohol som na synode mlčať, keď bolo treba svedčiť. Šokovalo ma, že predseda synodálneho výboru, ktorého si synoda zvolila za predsedu svojho poradného orgánu, môže v záujme sledovania číchsi parciálnych záujmov zájsť až tak ďaleko. Napriek zápisnici, ktorú pre členov GHV sám napísal a v ktorej zaznamenal, že návrh zmeniť charakter Reformaty na spoločnosť bez právnej subjektivity schválilo 5 zo 7 prítomných členov GHV (nikto nebol proti a 2 sa zdržali hlasovania), dokázal „s kľudom Angličana“ tvrdiť synode, že takéto uznesenie sa neprijalo. Mal som „dôstojne“ mlčať?

Ktoré z vystúpení na synode bolo naozaj nedôstojné? Odpoveď si môže dať každý sám. Nerozumiem len, prečo dozorca ŠZS túto otázku vôbec otvára.

V rámci toto istého diskusného príspevku som v stanovenej lehote 3 minút upozornil aj na ďalšie − nazdávam sa, že úmyselné − zavádzanie. Vo vyhodnotení jedného z uznesení synody, za plnenie ktorého bol zodpovedný predseda GHV, sa uvádza, že generálne presbyterstvo je jediným spoločníkom Reformaty. Iste, nie každý musí poznať obchodný zákonník. Ale toto tvrdenie nie je bežnou chybou z neznalosti (tú u predsedu GHV nepredpokladám). Nie je to ani nepresnosť alebo preklep. Toto vyjadrenie súvisí s tým, kto vykonáva práva jediného spoločníka ako tzv. Valné zhromaždenie Reformata. Preto to vnímam ako programové a úmyselné zavádzanie synody. Preto som sa vo svojom vystúpení spýtal synodálov (konkrétne tých, ktorí majú právnické vzdelanie), či im neprekáža takáto fabulácia zo strany predsedu GHV. Exaktnosť vo vyjadrovaní (najmä písomnom) by popri pravdovravnosti mala byť pravidlom pre rokovanie najvyššieho grémia cirkvi. A teda − mysliac na všetky dôsledky z toho vyplývajúce − budem stále pripomínať, že nie generálne presbyterstvo ale Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Reformata, s. r. o. A od tejto pravdy, ak ju nebudeme prekrúcať, sa môže odvíjať jednoduché rozuzlenie vleklého problému Reformata.

Zverejnené na stránke ECAV so súhlasom Predsedníctva ECAV.

Dušan Vagaský, člen Synody ECAV s poradným hlasom | 8.8.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart