Ako to bolo odvedením čiastky 48-tisíc € na účet GBÚ z Reformaty

.........................

V zborovom časopise CZ Prešov č. 3/2014 uverejnili článok dozorcu ŠZS Juraja Gálla, v ktorom brat Gáll píše: „... Opäť ide o „peniaze pre GBÚ“! Reformata odviedla na účet GBÚ 48 000,00 eur. Bez odpovede predsedníctva Synody a kompetentných ostala moja otázka: na aký účel budú použité uvedené finančné prostriedky. Aj z toho vidieť snahu o ovládnutie ECAV predsedníctvom GBÚ...“

1. Nazdávame sa, že v tomto texte brat Gáll, keďže je právnik a dobre pozná terminológiu, úmyselne manipuluje pojmami s cieľom ovplyvniť verejnú mienku. Predovšetkým, Reformata neodviedla na účet GBÚ ani cent. GBÚ ani žiadne účty v bankách nemá. Ak Reformata „odviedla“ nejaké financie, tak ich „odviedla“ na účet ECAV.

2. Zaujímavý je aj samotný výraz „odviedla“. Evokovať to má akési odvody predpísané „vyššou vrchnosťou“. V tomto zmysle Reformata nič neodvádzala - ale iba uhrádzala svoje dlhy voči ECAV z minulosti, splácala pôžičky z Generálnej podporovne ECAV a platila nájomné za nehnuteľnosti ECAV. Teda platila iba za to, čo v minulosti od ECAV dostala. Naopak, ECAV v tomto smere vystupuje ako „zhovievavý“ veriteľ, ktorý „trpezlivo“ čaká na svoje peniaze.

3. Otázku z uvedeného článku brat Gáll predniesol na synode v rámci rozpravy k bodu rokovania „Správa o činnosti Predsedníctva ECAV“ . Nie je preto jasné, prečo odpoveď na túto otázku, očakával od Predsedníctva Synody ECAV. Keďže hospodáreniu je na synode pravidelne venovaný osobitný bod, správa predsedníctva sa tejto otázke ani nejako osobitne nevenovala. Diskutovať treba vedieť, otázky treba klásť – ale v správnom čase a k téme. Ináč môže sa stať, že „zostanú nepovšimnuté“.

4. V programe rokovania synody aj tento rok bol hospodárskym otázkam venovaný samostatný bod Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2015. Kto si materiály naštudoval, ten vedel, aké financie a za čo z Reformaty do ECAV došli aj na čo boli použité. A rozprava slúži na to, aby tým, čo sa až tak nevyznajú v čítaní ekonomických výkazov, boli čísla a vzťahy medzi nimi vysvetlené.

5. Pre tých, ktorí na synode neboli, odpoveď na „nezodpovedanú“ otázku brata Gálla (ale nielen jeho) zrekapitulujeme takto:
a) Sumou 10 418,04 € splatila Reformata cirkvi staré záväzky z roku 2009 a 2010, keď ECAV za Reformatu uhrádzala daň z nehnuteľností. Pripomíname, že Reformata naďalej aj po 31. 12. 2013 zostáva dlžníkom cirkvi v sume 22 564,37 €. Tento dlh vznikol tým, že cirkev zaplatila daň z nehnuteľností za roky 2011, 2012 a čiastočne za rok 2013 a poistenie nehnuteľností za rok 2009. Ide o nehnuteľnosti ECAV, ktoré Reformata užívala k svojim podnikateľským aktivitám.
b) Sumou 11 604 € splatila Reformata pôžičku z Generálnej podporovne ECAV, z ktorej bola zakúpená garáž. O zakúpení tejto garáže rozhodlo GP na základe požiadavky Reformaty. Garáž užíva Reformata. Nesplatená pôžička po 31. 12. 2013 je v sume 16 253,58 €. Keďže Generálna podporoveň nemá právnu subjektivitu, jej zdroje sú na účtoch ECAV. Rozhodne to však nie sú financie GBÚ, ako píše brat Gáll.
c) Sumou 26 300 € zaplatila Reformata celoročný nájom za prenajaté priestory v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy. Z tejto sumy však ECAV musela zaplatiť vyrubenú daň z nehnuteľností vo výške 12 145,40 € ako aj daň z príjmu právnických osôb (za rok 2013 mala ECAV daňovú povinnosť 1 936,29 €).
Čiže na prevádzku ECAV prispela Reformata sumou cca 12-tisíc €.

Bez komentára nemožno obísť ani poslednú vetu z uvedeného úryvku. Miloš Klátik a Imrich Lukáč boli vo voľbách roku 2012 (možno k nevôli niektorých, čo mali iných kandidátov) s prehľadom zvolení za najvyšších predstaviteľov našej cirkvi; ich funkčné obdobie je 6 rokov a nepotrebujú vyvíjať žiadnu ďalšiu snahu o akési „ovládnutie“ ECAV. Povinností (medzi ktoré patrí aj ochrana a zveľaďovanie cirkevného majetku) je v ústave a cirkevnoprávnych predpisoch viac ako dosť. To, čo potrebujú dnes − sú modlitby a pomoc úprimných a obetavých spolupracovníkov.

A ďalej: generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč sú členmi Predsedníctva ECAV na Slovensku. Úmyselné „preklepy“, v ktorých ich autor uvádza ako Predsedníctvo GBÚ, sú znevažovaním predstaviteľov cirkvi a jej funkcionárov a v zmysle § 5 CZ 3/2004 o disciplinárnych previneniach by to mohlo byť vnímané aj ako disciplinárne previnenie.

„Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd.“ R 13, 1 − 2

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 7.8.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart