Ako to bolo naozaj v spore so sestrou farárkou?

Brat Daniel Mišina vo svojom vyjadrení šírenom na internetových sieťach píše o spore so sestrou farárkou Zaťkovou. A pointa celej jeho „analýzy“ je schovaná v závere, v ktorom konštatuje, že generálny biskup sústavne klame od prvej synody doteraz.

Vo svojom prezentovaní sa na facebooku je to však on, ktorý evanjelickú verejnosť klame a zavádza. Keďže ide o starý spor z rokov 2002 až 2005, veľa čitateľov už nebude vedieť, o čo v tomto spore šlo, a nie je ani mojím cieľom veci znovu vyťahovať na pretras. Ide aj po 10 rokoch o citlivé informácie a nie som oprávnený hovoriť o detailoch. Čo však môžem povedať, je to, že Daniel Mišina nemá pravdu, keď hovorí, že cirkev, resp. jej bývalé predsedníctvo súdny spor so sestrou Zaťkovou na prvom stupni vyhralo. Opak je pravdou – cirkev na prvom stupni spor prehrala. Spor bol rozhodnutý rozsudkom Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 12 Ct/03 zo dňa 14. 10. 2005 v náš neprospech.

Nie je pravda, že sa proti rozsudku prvostupňového súdu odvolala sestra Zaťková, ale pravdou je, že sa odvolala cirkev (jej bývalé vedenie). Na Krajskom súde Bratislava bol tento spor vedený pod sp. zn. 9 Co 502/2005.

Nové predsedníctvo, ktoré nastúpilo z roku 2006, tento spor „zdedilo“ a po viacerých analýzach právnikov sa rozhodlo stiahnuť z krajského súdu naše odvolanie a mimosúdne sa dohodnúť so sestrou Zaťkovou. Mimosúdnou dohodou sa ušetrili cirkvi náklady – a táto úspora bola vtedy vyčíslená na viac ako 180-tisíc Sk, nepočítajúc do toho ďalšie mesiace, možno roky, ktoré by sa si vedenie zbytočného sporu na súdoch vyžadovalo. Podotýkam, že mimosúdnu dohodu navrhlo a schválilo generálne presbyterstvo.

V čom teda mal generálny biskup klamať?

Pokiaľ ide o spor s Mgr. Kleinom. Predsedníctvo Tatranského seniorátu, ktoré s bratom Kleinom viedlo v roku 2010 disciplinárne konanie, a presbyterstvo Tatranského seniorátu, ktoré bolo odvolacím orgánom, dobre poznajú dôvody, prečo bol Mgr. Klein disciplinárne potrestaný. Aj zbor biskupov vie, prečo po vynesení rozsudku disciplinárneho orgánu nechcel ani jeden dištriktuálny biskup Mgr. Kleina menovať na žiadne iné miesto.

Škoda, že brat generálny biskup o tomto nemôže písať, pretože si ctí cirkevné predpisy – aj tie, ktoré hovoria o tom, komu a ako sa rozhodnutia disciplinárnych orgánov doručujú, aj tie, že disciplinárne konania nie sú verejné. Vynášanie informácií či dokonca materiálov z uzavretých rokovaní nie je jeho štýl. Že ECAV spor na svetských súdoch prehrala, je pravda. Generálny biskup informoval o tom generálne presbyterstvo a stručne o tom bola informovaná aj evanjelická verejnosť prostredníctvom správ zo zasadnutí z GP.

Mrzí ma postup brata Mišinu, a ak nechcem pripustiť jeho osobnú nenávisť a averziu voči osobe generálneho biskupa, potom musím konštatovať, že nerozumiem jeho motivácii, prečo po cirkvi roznáša takéto klamstvá a klebety. Ak na jednej lži postaví celú konštrukciu, lživou je potom celá táto jeho konštrukcia. Takouto činnosťou škodí cirkvi a škodí aj sebe.

A mrzí ma aj postoj ďalších bratov – kolegov generálneho biskupa z radov duchovných, študentov EBF či laikov, ktorí vo facebookových reakciách bez toho, aby poznali skutočnosť alebo sa na ňu vôbec pýtali, ponáhľajú sa bratovi Mišinovi vo všetkom pritakať. Parafrázujúc brata Prostredníka z uvedeného facebooku, je to naozaj tuhý tabak. Slabšie žalúdky to naozaj nemusia zniesť.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 7.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart