Ako je to s financovaním ústredia

......................

V časopise OZ Evanjelická jednota EFFATHA sa okrem iného dočítame aj toto: „GBÚ predkladá vyúčtovanie nákladov za prevádzku ústredia na Ministerstvo kultúry osobitne, oddelene od osobných požitkov duchovných a odvodov do fondov poistenia a NÚP. Preto predpokladáme, že predsedníctvu sú známe, aké sú náklady na prevádzku ústredia, ako aj aké sú platy farárov. Signatári poukázali na skutočnosť, že prevádzka ústredia je dlhodobo financovaná na úkor platov farárov, čo sa v posledných rokoch ešte viac prehlbuje narastaním nákladov na prevádzku GBÚ...“

Napriek tomu, že táto problematika bola vysvetľovaná už mnohokrát, zo strany tých, ktorý vysvetlenie počuť nechcú (nepredpokladáme, že nechápu), sú vynášané tieto informácie stále a znovu do evanjelického prostredia, ale aj pred verejnosť a nútia vedenie cirkvi hovoriť aj o takých citlivých otázkach, ako je financovanie cirkvi.

Vo vzťahu k Ministerstvu kultúry SR vykazovala ECAV na Slovensku do roku 2009 tri záväzne ukazovatele:
1) náklady na prevádzku ústredia,
2) náklady na osobné požitky a
3) náklady na odvody do fondov.
Zdôrazňujeme, že tieto záväzné ukazovatele nie sú totožné s rozpisom, ktorý GBÚ dostal počas prvého polroka ako orientačné ukazovatele.

V roku 2010 a 2011 takýto rozpis ukazovateľov neexistoval vôbec.

V rokoch 2012 a 2013 tento rozpis MK SR opäť zaviedlo, ale tento rozpis nikdy nebol záväzný. Ministerstvo kultúry malo na to určité dôvody, ktoré však je zbytočné teraz rozoberať.

Čísla, s ktorými aj anonymní autori v článku pracujú, sú orientačnými ukazovateľmi... Teda žiadne záväzné ukazovatele Ministerstva kultúry SR neprekračujeme.

Podstata - nazdávame sa, že už úmyselných - dezinformácií tkvie v zahmlievaní pojmu prevádzka ústredia. Tá v sebe zahŕňa prevádzku GBÚ, ale nielen tú. Z prevádzky ústredia sú hradené aj
1) ďalšie požitky duchovných,
2) náklady ústredia na služby, ktoré bezodplatne poskytuje pre cirkevné zbory a
3) iné náklady ECAV, ktoré nesúvisia s GBÚ, ale GBÚ ich musí uhrádzať.
Ak sa Predsedníctvo ECAV vyjadrilo, že prevádzka GBÚ nie je osobitne vedená od ostatnej prevádzky ECAV, malo na mysli práve toto.

Na ostatnej synode bola odprezentovaná a vysvetlená celá štruktúra nákladov; napriek tomu, vyjadrenia, ako sú tieto v Effathe, sú časté.

Ako orientačný ukazovateľ bola na prevádzku ústredia v roku 2013 stanovená suma 378 tis. €. Skutočné náklady na prevádzku ústredia boli vo výške 692 tis. €. Zdôrazňujeme, že vykázané prekročenie o 313 tis. € sa nepoužilo na „nárast nákladov na prevádzku GBÚ“, ako tvrdia autori článku, ale na:

a) ďalšie požitky duchovných (224 tis. €), v čom sa skrýva príspevok na stravné lístky duchovných (174 tis. €), preplatenie cestovného u duchovných zúčastňujúcich sa na podujatiach ústredia (18 tis. €), príspevok do sociálneho fondu duchovných (12 tis. €), ostatné osobné náklady a odvody z dohôd uzatvorených s duchovnými (13 tis. €), koncesionárske poplatky za zamestnancov z radov duchovných, preplatenie PN duchovných, ubytovanie duchovných pri akciách usporiadaných ústredím atď. (7 tis. €). Len na porovnanie: vcelku „nevinné“ rozhodnutie GP o zvýšení príspevku na stravný lístok o 11 eurocentov prinieslo medziročný nárast nákladov na prevádzku o 10,6 tis. €.

b) služby ústredia pre cirkevné zbory (64 tis. €), kde sú zarátané také náklady, ako sú napríklad náklady na školenia BOZP, distribúciu stravných lístkov, na prevádzku webovej stránky, poštovné, kopírovanie, náklady na aktualizáciu software pre mzdy a účtovníctvo atď.

c) náklady ECAV (25 tis. €), ktoré súvisia s účasťou ECAV v medzinárodných združeniach (najmä členské príspevky SLZ, ERC, SRC a ďalšie menšie). Len na porovnanie: výška cirkevného príspevku vyberaného u veriacich v cirkevných zboroch určená pre ústredie ECAV je menej ako 23 tis. eur.

Náklady na samotný GBÚ neprekročili sumu, ako ju preddefinoval orientačný ukazovateľ Ministerstva kultúry SR (teda 378 tis. €).

Problematika financovania je oveľa širšia, ako sa dalo v tejto reakcii na článok v Effathe uviesť, preto je dobre, že táto téma sa ako samostatný bod dostane na rokovanie budúcej synody. Bez dôslednej analýzy štruktúry týchto nákladov sú konštatovania a komentovania, ako to bolo zverejnené aj v Effathe, len lacným populizmom, zavádzaním čitateľov a vôbec nepomôžu situáciu finančného ohodnotenia duchovných skutočne riešiť.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.8.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart