Ako je s pravdou a nepravdou o generálnom hospodárskom výbore

...........................

Daniel Mišina na facebooku 20. septembra 2014 o 17:06 napísal: „Zaujimave. A ja viem tak, ze GD nehovoril pravdu, ked napisal, ze predseda GHV nehovoril pravdu.“

Diskusia o tom, kto hovoril pravdu a kto pravdu nehovoril (teda klamal), prebiehala (a prebieha) na facebooku v súvislosti s návrhom uznesenia predneseným na Synode ECAV generálnou právnou zástupkyňou, ktorá, odvolávajúc sa na uznesenie Generálneho hospodárskeho výboru ECAV, navrhla zrušiť právnu subjektivitu spoločnosti Reformata, s. r. o. Kde je pravda a kde nepravda (lož), to sa dá zistiť jednoducho – nahliadnutím do zápisníc, a ak sa aj tieto spochybňujú, dá sa na osvieženie pamäti (tam, kde existuje) vypočuť aj zvukový záznam.

V zápisnici GHV z 23. 5. 2014 sa píše: „S. Drobná ... navrhla, aby bol na GP zmenený charakter spoločnosti na spoločnosť bez právnej subjektivity. Pracovníci spoločnosti by boli prevzatí pod GBÚ.“
Hlasovanie 5/0/2
Keďže túto zápisnicu vyhotovil a podpísal brat Synak, určite ju spochybňovať nebude.

Aby sa predišlo podozreniu, že zápisnica zo synody nie celkom presne zachytila podstatu sporu, Predsedníctvo ECAV si nechalo vyhotoviť zo synody aj doslovný prepis zvukového záznamu predmetných častí vystúpení sestry Drobnej a brata Synaka.

A. Drobná predložila Synode 2014 na zasadnutí 6. 6. 2014 návrh uznesenia: „Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku prijíma návrh Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku z 25. 3. 2014 zrušiť právnu subjektivitu spoločnosti Reformata, spol. s r. o.
Týmto Synoda ECAV na Slovensku rozhodla o zrušení spoločnosti Reformata spol. s r. o., likvidáciou s tým, že všetok majetok, práva a záväzky Reformata, spol. s r. o., prevezme ECAV na Slovensku.
Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zároveň rozhodla o zriadení hospodárskeho strediska „Reformata“, ktorého náplňou bude správa nehnuteľného majetku ECAV na Slovensku.“


V diskusii k tomuto návrhu brat Synak povedal: „Dôstojná synoda. Ja som totiž predseda generálneho hospodárskeho výboru, ja by som chcel povedať, že 25. 3. 2014 som na výbore bol, aj som tento výbor viedol. Generálny hospodársky výbor neprijal uznesenie, že sa má Reformata zrušiť.
Rokovali sme o majetku, samozrejme o správcovstve, keď som maródoval, členovia GHV, nakoľko sú noví, si vyžiadali zmluvy, aby sa mohli s nimi oboznámiť, ale žiadne také uznesenie o zrušení Reformaty sme neprijali ... Teda to, čo povedala sestra Drobná, bohužiaľ, nie je pravda. Ďakujem. ....“


Vo faktickej poznámke brat Synak na rokovaní synody zopakoval: „Trvám na tom, aby to vypadlo z toho, teda to GHV, keď máme o uznesení hlasovať, to je zavádzanie, to nie je pravda.“

Návrh uznesenia predložený synode sestrou Drobnou je plne v súlade s uznesením GHV.

Dnes sa objavujú obhajcovia brata Synaka s tvrdením, že ak niekto vystúpi nepripravene, nemusí sa vždy vyjadriť presne. Ale to nie je prípad predmetného sporu. Vystúpenie brata Synaka na synode bolo v protiklade s tým, čo sa udialo na GHV, a ovplyvnilo priebeh rokovania synody aj vystúpenia iných synodálov.

A prečo sa na Synode 2014 dostala téma Reformaty znovu na pretras? Súviselo to s kontrolou plnenia jedného doteraz nesplneného uznesenia synody ešte z roku 2011. Synoda 2011 vtedy prijala uznesenie E1: „Synoda ECAV na Slovensku poveruje Generálny hospodársky výbor ECAV preskúmaním právnych a ekonomických vzťahov medzi ECAV a spoločnosťou Reformata a vyhodnotením efektívnosti správy majetku ECAV prostredníctvom správcovskej spoločnosti Reformata a ukladá Generálnemu hospodárskemu výboru pripraviť pre Synodu 2012 návrh riešenia. “ Predmetný návrh uznesenia, ktorý predložila sestra Drobná, mal právo a vlastne povinnosť predniesť synode predseda GHV.

Vystúpenie brata Synaka na synode pobúrilo aj členov GHV. Na svojom zasadnutí 12. 9. 2014 v hlasovaní o vyjadrení dôvery bratovi Synakovi získal brat predseda z ôsmich prítomných členov GHV len 2 hlasy (z toho jeden svoj). Šiesti členovia boli proti. Brat Synak nemá dôveru vlastného výboru.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 24.9.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart