Pozvánka na zasadnutie Vedeckej rady EBF

Pozývame vás na na verejné zasadnutie Vedeckej rady Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 21. 11. 2017, na ktorom prednesie inauguračnú prednášku doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.(Katedra systematickej teológie).

Deň, hodina a miesto konania: 21. novembra 2017 o 10.00 hod., Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava, aula fakulty

Téma inauguračnej prednášky v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia: Lutherove teologické východiská pre spravovanie spoločnosti

Vymenúvacie (inauguračné) konanie doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol., bude pokračovať v zasadačke VR EBF UK, Bartókova 8, Bratislava o 11.30 hod.

Posudky oponentov sú uložené k nahliadnutiu na dekanáte EBF UK v Bratislave.

V Bratislave 27. 10. 2017

Dávid Benka, prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty | 2.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart