Vyhlásenie výberového konania

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na viazaných finančných agentov v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s.

Podmienky:
v zmysle platných predpisov platných pre finančné sprostredkovanie v sektore poistenia

Náplň práce:
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku má uzatvorenú Dohodu o spolupráci pri poistení ECAV na Slovensku s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s. Táto dohoda pokrýva všetky subjekty ECAV na Slovensku – cirkevnoorganizačné jednotky ECAV (cirkevné zbory, senioráty, dištrikty) ako aj evanjelické cirkevné školy, subjekty Evanjelickej diakonie, účelové zariadenia ECAV a podobne. Náplňou viazaných finančných agentov bude prehodnocovať existujúce poistné zmluvy a navrhovať uzatváranie nových poistných zmlúv.

K žiadosti o zaradenie do výberového konania predložte:
1. doklad o získateľskom čísle sprostredkovateľa v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s. v sektore poistenia
2. osvedčenie o zápise do registra v podregistri poistenia alebo zaistenia
3. profesijný štruktúrovaný životopis
4. ponuku na spoluprácu

Prihlášky posielajte poštou do 30. 9. 2013 na adresu:
Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, P. O. Box 289, 810 00 Bratislava.

Vložené 19. 8. 2013

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 22.8.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart