Výberové konanie na pozíciu riaditeľa EMŠ

Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš. Prihlášky: do 19. 1. 2018.

Predpoklady výkonu práce:
• Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a § 1 ods. 1 vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• Poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách bez právnej subjektivitou
• Ovládanie štátneho jazyka
• Zdravotná spôsobilosť
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• Usporiadaný rodinný život
• Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• Vítaná znalosť cudzieho jazyka
• Znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

Požadované podklady:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• doklady o vzdelaní,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• návrh koncepcie rozvoja školy,
• profesijný životopis,
• potvrdenia o pedagogickej a odbornej praxi, • preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy – potvrdenie ( podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov)
• stanovisko domáceho zborového farára
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 19.1. 2018 do 12.00 hodiny (rozhodujúci je dátum a čas doručenia, nie pečiatky na poštovej obálke) v obálke s označením „Výberové konanie EMŠ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ “ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku, 032 04 Liptovský Ondrej 77.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

Vložené 5. 1. 2018

EMŠ, Liptovský Mikuláš | 5.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart