Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku na základe uznesenia Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV sa budú konať v nedeľu 5. a 12. augusta 2012. Sčítacia komisia zasadne 24. augusta 2012. V ten istý deň zasadne aj dištriktuálne presbyterstvo, aby vyhlásilo výsledky volieb.

Kandidačná porada sa konala dňa 10. júla 2012 v zasadačke Biskupského úradu VD v Prešove, kde sa stretli predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku, aby pripravili kandidátku na voľbu dozorcu Východného dištriktu.

Kandidačnej porade bol predložený návrh s jediným kandidátom: Ing. Jánom Brozmanom, doterajším dištriktuálnym dozorcom VD. Keďže kandidát splnil všetky podmienky kandidovania a neboli voči nemu vznesené žiadne námietky, predsedníctvo kandidačnej porady konštatovalo, že Ing. Ján Brozman je jediným kandidátom na voľbu dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Zdroj: www.vychodnydistrikt.sk

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 2.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart