Rozhodnutie o podpore projektov ECAV zo zdrojov zahraničnej pomoci

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré zasadalo 3. februára 2012 vo Zvolene, schválilo podporu zo zahraničnej pomoci Hoffnung für Osteuropa na rok 2012:

1. v oblasti „investície“ projekty: 1.1 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku České Brezovo na opravu fasády a strechy evanjelického kostola vo výške 11 726.- €;
1.2 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice-Terasa na Evanjelický kostol Košice-Terasa vo výške 20 000.- €;
1.3 Cirkevného zboru na Slovensku Revúca na opravu a elektrifikáciu zvonov vo výške 2 500.- €;

2. v oblasti „diakonia“ projekty:
2.1 Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku pre SED Horné Saliby na zateplenie, výmenu okien a opravu terasy vo výške 5 854.- €;
2.2 Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku pre SED Kšinná na výmenu okien a podlahových krytín vo výške 5 515.- €;
2.3 AGAPÉ, účelového zariadenia ECAV na Slovensku, na stavbu Domu seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure vo výške 3 631.- €;
2.4 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice, na centrum pomoci bezdomovcom SAMARITÁN, vo výške 8 000.- €;
2.5 Zborovej diakonie Cesta nádeje, účelového zariadenia CZ ECAV na Slovensku Košice, Kráčajme spoločne, vo výške 1 800.- €;

3. v oblasti „partnerská spolupráca“ projekty:
3.1 ECAV na Slovensku – Putovná výstava 500 rokov reformácie na Slovensku vo výške 3 910.- €;
3.2 ECAV na Slovensku – Študijná cesta Po stopách Martina Luthera vo výške 11 090.- €;
3.3 Evanjelickej spojenej školy Prešov na výmenné a študijné pobyty žiakov školy v Nemecku vo výške 7 000.- €;
3.4 Východného dištriktu ECAV na Slovensku na stretnutie farárov a ich rodín na Slovensku a v Nemecku vo výške 3 840.- €;

4. v oblasti „cieľové skupiny“ projekty:
4.1 Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave na dobudovanie infraštruktúry a modernizáciu vybavenia EBF UK vo výške 2 288.- €;
4.2 Spoločenstva evanjelickej mládeže na SEM – mládežnícke aktivity 2012 vo výške 3 650.- €;
4.3 Spoločenstva evanjelickej mládeže na Helping Help 2012 vo výške 1 200.- €;
4.4 Spoločenstva evanjelickej mládeže na Emmaus – tvoja cesta s Bohom, vo výške 1 395.- €;
4.5 ECAV na Slovensku na III. evanjelické cirkevné dni vo výške 6 467.- €;
4.6 Východného dištriktu ECAV na Slovensku na Misijné a dištriktuálne dni 2012 vo výške 7 627.- €.

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku schválilo podporu zo zdrojov Projektkatalógu Gustaw-Adolf-Werk na rok 2013 projektu:
5.1 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Piešťany na rekonštrukciu kostola vo výške 16 000.- €;
5.2 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Stredné Plachtince na opravu fasády a strechy kostola vo výške 16 000.- €.

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku schválilo aj podporu zo zdrojov EKM (Evanjelická cirkev stredného Nemecka) na rok 2012 projektu:
6.1 Západný dištrikt ECAV na Slovensku na opravu suterénu BÚ ZD vo výške 4 300.- €;
6.2 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Čankov, filiálka Santovka, na opravu strechy kostola vo výške 3 200.- €;
6.3 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Lipt. Hrádok-Dovalovo na rekonštrukciu strechy fary vo výške 4005.- €;
6.4 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Revúca na opravu a elektrifikáciu zvonov vo výške 2552.- €;
6.5 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá na rekonštrukciu bývalej evanjelickej školy v Krížovej Vsi vo výške 943.- €.

Generálne presbyterstvo upozorňuje všetkých žiadateľov vrátane Spoločenstva evanjelických žien, aby pri predkladaní svojich žiadosti o podporu vlastných projektov zo zahraničnej pomoci dodržiavali cirkevnoprávne predpisy ECAV na Slovensku, najmä Zásady schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia, ktoré boli publikované v Zbierke CPP z 31. júla 2009 ako Oznámenie č. 9/2009.

Generálne presbyterstvo upozorňuje cirkevné zbory, ktoré sa chcú uchádzať o podporu zo zahraničia, že záväznými kritériami (okrem ďalších) je zaplatenie cirkevného príspevku, odvodov do predpísaných fondov a poukázanie výnosov zo všetkých povinne ohlasovaných celocirkevných ofier. Uvedené údaje sa sledujú spätne 3 roky dozadu.

Generálne presbyterstvo sa obráti s prosbou aj na partnerskú Evanjelickú krajinskú cirkev vo Württembersku, aby príslušný prerozdeľovací výbor Hoffnung für Osteuropa viac prihliadal na stanovisko Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré je najvyšším orgánom ECAV na Slovensku posudzujúcim jednotlivé projekty z komplexného hľadiska.

Najbližší termín na predkladanie nových žiadosti o podporu je 30. 6. 2012. K tomuto termínu musí byť ukončený schvaľovací proces (zborové presbyterstvo alebo zborový konvent, seniorálne presbyterstvo, dištriktuálne presbyterstvo) a žiadosti doručené na GBÚ. K dispozícii sú zdroje (nevyčerpané v prvom kole) v oblasti investícií do cirkevných budov 10 774.- € pre Západný dištrikt, v oblasti podpory diakonie 5200.- € pre Východný dištrikt a 15 000.- € pre Západný dištrikt, v oblasti podpory partnerskej spolupráce 4 160.- € pre Východný dištrikt a 15 000.- € pre Západný dištrikt a v oblasti podpory cieľových skupín 7 373.- € pre Východný dištrikt a 15 000.- € pre Západný dištrikt.

V Bratislave 3. 2. 2012

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU riaditel@ecav.sk | 6.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart