Pozvanie na pracovné aktívy

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, jej účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, plánuje v budúcom roku zorganizovať sériu niekoľkých pracovných aktívov postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

Na tieto diskusné fóra Predsedníctvo ECAV pozýva vedúcich predstaviteľov ECAV na Slovensku – dištriktov a seniorátov, ale aj všetkých tých, ktorých sa uvedená téma týka alebo ktorí sa o uvedenú tému zaujímajú. Jediným obmedzujúcim kritériom môže byť len veľkosť rokovacej miestnosti. Aby sa vedel odhadnúť počet účastníkov (kvôli rokovacím priestorom) bude na webovej stránke www.ecav.sk inštalovaný jednoduchý prihlasovací formulár. Generálny biskupský úrad v spolupráci s príslušným garantom aktívu sa bude snažiť vytvoriť vhodné podmienky pre každé rokovanie.

Predsedníctvo ECAV na svojom zasadnutí 5. novembra 2012 zvolalo na prvý polrok 2013 aktív vedúcich pracovníkov ECAV na nasledujúce témy:

1. téma: Diakonia - 19. 1. 2013 - GBÚ Bratislava
2. téma: Evanjelická mládež a SEM - 26. 1. 2013 - MEMC Veľký Slavkov
3. téma: Školstvo - 27. 4. 2013 - EG Banská Bystrica
4. téma: Vnútorné vzťahy v ECAV - 08. 6. 2013 - GBÚ Bratislava

Predsedníctvo ECAV verí, že v spolupráci s príslušnými zložkami ECAV sa podarí pripraviť po programovej aj organizačnej stránke každý aktív tak, aby splnil očakávané ciele.

Pre tieto jednodňové aktívy je zvolená sobota, aby sa aj mimo cirkev zamestnaní záujemcovia ich mohli zúčastniť. Budú konať spravidla v čase od 10.00 hodiny maximálne do 16.00 hodiny s hodinovou prestávkou na obed.

Napriek tomu, že rozpočet ECAV na rok 2013 nepočítal s týmito podujatiami, generálny biskupský úrad bude hľadať zdroje na pokrytie nákladov na obstaranie vhodných priestorov, občerstvenie počas rokovania (minerálka, káva, čaj), ako aj na poskytnutie jednoduchého obedu. Veríme, že cestovné náklady účastníkov bude vedieť uhradiť vysielajúca organizácia alebo sa záujemca zúčastní na aktíve na vlastné trovy. Chceme veriť, že tieto okrúhle stoly pripravené na otvorenú a úprimnú diskusiu sa budú tešiť pozornosti všetkých, ktorým otázky našej cirkvi ležia na srdci.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart