Posledná rozlúčka s bratom farárom Vladimírom Synakom

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 6. júna 2012 nás vo veku 83 rokov opustil náš drahý otec, starý otec, krstný otec a brat, evanjelický a. v. farár Vladimír Synak. Rozlúčka s drahým zosnulým bude v nedeľu 10. 6. 2012 o 15.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Modre.

Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista. (1Pt 4, 1)

Parte

Smútiaca rodina  | 7.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart