Porada k Beckovskej Vieske 12. 3.

Pozývame štatutárnych zástupcov alebo poverených splnomocnencov všetkých bývalých podielnikov a bývalých účastinárov na majetku „Beckovská Vieska“ na poradu, ktorá sa uskutoční 12. 3. 2015 (štvrtok) o 10.00 hod. na GBÚ ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava.

Cieľom porady je pripraviť dohodu o čo najefektívnejšej forme správy majetku „Beckovská Vieska“, s ktorou by sme predstúpili pred Synodu ECAV s návrhom na jej potvrdenie.

Vložené 23. 2. 2015

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 1.3.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart