Pohrebná rozlúčka so sestrou Oľgou Slančíkovou

S vďakou Pánu Bohu za požehnaný život, so zármutkom, ale aj s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že Pán života a smrti povolal 6. 9. 2017 z tejto časnosti našu drahú a milovanú mamu, starú mamu a príbuznú, sestru Oľgu Slančíkovú, rod. Rubaninskú, vo veku 77 rokov. Naša drahá zosnulá dlhé roky až do odchodu na dôchodok pracovala na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene. Rozlúčka s ňou sa bude konať v piatok 8. 9. 2017 o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Sliači.
„Mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“ (F 1, 21)
Parte

media(at)ecav.sk | 6.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart