Oznámenie predsedu Správnej rady Podporného cirkevného fondu

Do 30. 6. 2017 môžu tí prispievatelia do Podporného cirkevného fondu, - ktorí majú deti, ktoré v šk. roku 2016/2017 chodia do školy, požiadať o finančný príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku (PCF) - ak tak neurobili v termíne do 31. 12. 2016

Ide o príspevok
- na nákup školských pomôcok pre dieťa počas plnenia povinnej školskej dochádzky, kde je príspevok vo výške maximálne 35 €/dieťa/školský rok
alebo
- na štúdium nezaopatreného dieťaťa sústavne sa pripravujúceho na povolanie štúdiom, čo žiadame zdokladovať potvrdením o návšteve školy, kde je príspevok maximálne 70 €/dieťa na školský rok.

Uvedená formulácia v súlade so štátnou legislatívou definuje, že povinná školská dochádzka je 10-ročná a trvá najmenej do konca školského roka, v ktorom žiak dosiahol 16 rokov veku. Školský rok sa končí 31. augusta. Rozdielne je to potom u klasických deväťročných ZŠ, u osemročných gymnázií, u bilingválnych gymnázií, do ktorých deti nastupujú po ukončení 8. ročníka ZŠ, u extra nadaných detí, ktoré skončia ZŠ za kratší čas, atď.

Keďže sa príspevky týkajú školského roka 2016/2017, rozhodujúce termíny pre posudzovanie sú tieto:
- deti narodené 1. septembra 2000 a neskôr sú v tomto školskom roku ešte školopovinné (pokiaľ navštevujú školu),
- deti narodené 31. augusta 2000 a skôr už sú vnímané v zmysle zákona ako deti sústavným štúdiom pripravujúce sa na budúce povolanie (pokiaľ študujú).

To znamená:
Ak je dieťa narodené po 1. 9. 2000, nemusia žiadatelia okrem žiadosti predkladať nič.
Ak je dieťa narodené skôr ako 31. 8. 2000, žiadatelia k žiadosti priložia potvrdenie o návšteve školy v šk. roku 2016/2017.

Žiadosť (formulár) si môžete stiahnuť z webovej stránky ECAV.

Prispievatelia do PCF môžu požiadať v termíne do 30. 6. 2017 aj o iný typ príspevku, ako sú definované štatúte PCF.
Aktuálne znenie štatútu nájdete v tejto Zb. CPP na webe http://ecav.sk/files/user/zb_cpp_4-2016.pdf

Vložené 19. 5. 2017

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 5.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart