Oznámenie o ofere na rómsku misiu 5. 5.

Bratia a sestry, prvá nedeľa v máji dňa 5. 5. 2013 bola uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č. 86-9/2012 určená na dobrovoľnú oferu na rómsku misiu. Túto oferu dávame do Vašej štedrej pozornosti.


„Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristu Ježiši.“ Gal 3, 28

Na Slovensku žije do 400-tisíc Rómov, čo je takmer 8 % všetkých obyvateľov. Je medzi nimi veľa mladých ľudí a detí, ktorí potrebujú našu podporu a povzbudenie pre dôstojný život. Aj takto chceme podporiť misijnú činnosť v cirkevných zboroch, osloviť rómskych veriacich, aby mladí ľudia z tohto etnika raz mohli prevziať evanjelickú misiu medzi svojimi. Bližšie informácie o práci v rámci rómskej misie nájdete v rubrike RÓMSKA MISIA na webovej stránke www.ecav.sk alebo na webovej stránke cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rankovce: www.rankovce.sk.

Oferu na rómsku misiu posielajte na číslo účtu GBÚ 1368756257/0200, variabilný symbol 663021.
Adresa prijímateľa: GBÚ ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava
Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bože a Otče náš,
Ty nás učíš navzájom sa milovať, pomáhať a rozumieť si. Prosíme Ťa, daj, aby v našich srdciach prevládla dôvera a odvahu k pomoci svojim blížnym, bratom a sestrám. Buď s nami, buď našimi bratmi a sestrami, daj im poznať svoju blízkosť, svoju lásku a milosť, aby sa prostredníctvom nás rozhojňovali tam, kde je to potrebné. Daj nám radosť do srdca, keď môžeme pozorovať, že viera, nádej a láska vzrastá v srdciach, životoch, v budovaní spoločenstva našich blížnych, ale aj domácich viery. Tak Ťa prosíme, nauč nás obetavosti, službe a poslušnosti Tebe a vzájomnej pomoci. Amen.


V zmysle uznesenia Generálneho presbyterstva číslo GP 15/1-2012 ofera má byť vyhlásená v oznamoch na hlavných službách Božích.
Vložené 24. 4. 2013

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 30.4.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart