OZNÁMENIE O OFERE DO FONDU MISIE 2019

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 7. 12. 2018 uznesením č. 65-5/2018 rozhodlo na 1. NEDEĽU PO ZJAVENÍ – NEDEĽA MISIE 13. 1. 2019 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie.

Výnos z ofery je potrebné zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV na účet ECAV
IBAN SK55 0200 0000 0013 6875 6257
Swift: SUBASKBX
pod variabilným symbolom 663 040
a do poznámky uviesť sídlo cirkevného zboru.

Oľga Duchová, tajomník synody a GP | 10.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart