Ofera do Generálnej podporovne - advent

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2016 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu 3. decembra 2017 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

Podporný fond Generálnej podporovne bol zriadený na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov. Z tohto fondu sa poskytujú nenávratné finančné podpory určené na financovanie výstavby, opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov.

Z vyzbieraných finančných prostriedkov sa vo výške 60 % podporujú veľké projekty, vo výške 30 % malé projekty a 10 % finančných zdrojov ostáva vo fonde pre prípad havarijných situácií.

O použití finančných prostriedkov rozhoduje Správna rada Podporného cirkevného fondu Generálnej podporovne; v prípade veľkých projektov až po schválení Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku.

Oferu do Generálnej podporovne posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 663 014

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 24.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart