Ofera do Fondu ECAV na podporu EBF UK

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2016 odporučilo na 24. nedeľu po Svätej Trojici 26. 11. 2017 zadržať dobrovoľnú oferu do Fondu ECAV na Slovensku na podporu EBF UK v Bratislave.

Ofera bude použitá jednak na opravy budov, ktoré využíva Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, jednak na podporu práce so študentmi EBF UK, pravidelné ročníkové duchovné sústredenia teológov, ktoré absolvujú v zariadeniach CZ ECAV na Slovensku, ako aj na technické vybavenie súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.

O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu na podporu EBF UK. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu na podporu EBF UK v Bratislave.

Oferu do Fondu ECAV na podporu EBF UK posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN SK55 0200 0000 0013 6875 6257
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: VS 663 029
Adresa prijímateľa: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava

Prosíme Vás, nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.

Pane Bože, ďakujeme Ti za všetko, čo nám dávaš k poznávaniu Teba i za tých, ktorých si si povolal k štúdiu teológie. Prosíme, nedaj nám zabúdať na potreby našich spolubratov a spolusestier, ktorí sa vzdelávajú v oblasti teológie a potrebujú našu duchovnú, ale aj finančnú pomoc. Nauč nás navzájom si pomáhať a byť štedrými podľa Tvojho vzoru. Amen.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 24.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart