Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností v Bratislave formou výberu víťaza podľa zverejnených súťažných podmienok.

Ide o nehnuteľnosti v Bratislave podľa špecifikácie predmetu obchodnej verejnej súťaže uvedenej v súťažných podmienkach. Súťažné podmienky sú osobitne zverejnené pre predaj nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves a osobitne pre predaj nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto.

1. Súťažné podmienky – k. ú. Karlova Ves + príloha (čestné vyhlásenie)

2. Súťažné podmienky – k. ú. Staré Mesto + príloha (čestné vyhlásenie)

Zverejnené: 15. decembra 2017

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku | 21.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart