O administrovaní

Opakovane sa na Generálny biskupský úrad obracajú duchovní so žiadosťou o výplatu odmeny (príplatku) za administrovanie neobsadeného cirkevného zboru. Generálny biskupský úrad tento problém riešil tak na úrovní Generálneho presbyterstva ECAV, ako aj v rokovaní s Ministerstvom kultúry SR.

Pokiaľ ide o štátne prostriedky, zo stanoviska Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (v prílohe) vyplýva, že „na základe v súčasnosti platnej právnej úpravy nie je možné uzatvárať s jedným zamestnancom viacero zmlúv, resp. dohôd na rovnaký druh práce“. Administrovanie je možné, podľa stanoviska MK SR, riešiť formou zvýšenia základného platu duchovného podľa § 3 Nariadenia vlády o úprave hmotných požitkov – teda zvýšeným percentom za vyšší výkon (tzv. kvalitatívny príplatok KVP). Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku má spôsob prideľovania kvalitatívneho príplatku ošetrený v Zásadách k odmeňovaniu duchovných, ktoré boli zverejnené v Zbierke cirkevnoprávnych predpisoch ako Oznámenie 11/2007. Podľa týchto zásad výšku KVP určuje pre duchovného senior, pričom administrovanie je len jedným z mnohých kritérií, ktoré zohľadňuje pri každomesačnom hodnotení duchovného.

Samozrejme, zákon 218/1949 o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností a ani nadväzujúce Nariadenie vlády 297/2007 nezakazuje cirkvám, aby zo svojich zdrojov prispievali duchovným aj inými príspevkami k ich platom. Toto aj ECAV využíva, či už na úrovni cirkevných zborov (vokátory), alebo aj na úrovni „generálnej cirkvi“ (ako napríklad príspevky zo sociálneho fondu, príspevky z podporného cirkevného fondu a pod.). Pokiaľ ide o „generálnu cirkev“, každý fond „generálnej cirkvi“ má spracovaný svoj štatút schválený generálnym presbyterstvom a správna rada, ktorá príslušný fond obhospodaruje, je povinná sa ho pridŕžať. Je pravda, že v súčasnosti nemá ECAV zriadený žiadny fond, ktorý by riešil odmeňovanie administrátorov neobsadených cirkevných zborov.

V minulosti, pred rokom 2008, sa na tieto účely využíval Fond personálneho zabezpečenia. Uznesením F2 synody ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 7. 6. 2008 v Košiciach, bol tento fond zrušený a nevyčerpané zdroje boli proporcionálne vrátené tým, ktorí doň prispievali. Pripomíname, že toto uznesenie na zrušenie Fondu personálneho zabezpečenia synoda prijala nie na návrh Predsedníctva ECAV ani nie na návrh Generálneho presbyterstva ECAV, ale na návrh z pléna synody, keď predtým synoda neschválila ani jedno z navrhovaných riešení na transformáciu fondu, ktoré synode bolo „vedením“ cirkvi predložené. Pokiaľ mám informácie, k riešeniu problematiky odmeňovania administrátorov neobsadených cirkevných zborov sa v žiadnom z príslušných výborov (GHV, právny výbor) nepripravuje žiadna nová legislatíva.

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 2.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart