K celocirkevnej ofere na povodne

Bratia a sestry, ako viete, GP ECAV na Slovensku uznesením č. 61/3-2010 zo 4. 6. 2010 vyhlásilo celocirkevnú oferu na pomoc postihnutým povodňami. K 2. 9. 2010 na účet GBÚ č. 443012/0200, VS 662044 došlo od cirkevných zborov a jednotlivcov zatiaľ 79 265,63 €.

Touto cestou chceme všetkým Vám, jednotlivcom i cirkevným zborom a organizáciám, poďakovať za poskytnuté milodary na tento účel, lebo „ochotného darcu miluje Boh“.

K vyššie uvedenému dňu sme súčasne dostali na Generálny biskupský úrad 97 žiadostí o podporu za škody spôsobené povodňami. O odškodnení po povodniach bude rozhodovať Generálne presbyterstvo, ktoré bude zasadať 1. 10. 2010.

Máme informácie, že niektoré cirkevné zbory v rámci partnerskej spolupráce podporili bratov a sestry z iných cirkevných zborov priamo, preto by sme Vás prosili zaslať krátku informatívnu správu o výške takto priamo realizovanej podpory mimo zverejneného účtu. Prosíme Vás uviesť aj údaje o obdarovaných, pretože pri rozdeľovaní o výške príspevkov by sme chceli prihliadať aj na to, či niektorí poškodení neboli odškodnení z týchto priamych zdrojov.

Rovnako máme informácie, že niektoré cirkevné zbory zaslali výťažok zbierky priamo na účet Evanjelickej diakonie, ktorá je spoluvyhlasovateľom celocirkevnej ofery. Pokiaľ ste aj Vy ako cirkevný zbor poukázali príspevok na povodne takýmto spôsobom, prosíme Vás zaslať informáciu na Generálny biskupský úrad, aby sme mohli správu pre Generálne presbyterstvo a následne aj pre médiá pripraviť čo najkompletnejšie.

V prípade, že sa Vás tento list týka, prosíme Vašu odpoveď doručiť na GBÚ do 20. 9. 2010.

„Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ (Gal 6, 2)

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.9.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart